OKUL YÖNETİCİLERİNİN PAYLAŞIMCI LİDERLİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI

Author:

Year-Number: 2020-26
Number of pages: 558-571
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin okul yöneticilerinin paylaşımcı liderlik davranışlarına ilişkin öğretmen algılarını incelemek ve bu algıların cinsiyet, öğenim durumu, kıdem, okulda çalışma süresi ve mevcut yönetici ile çalışma süresi değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2019-2020 öğretim yılında Siirt il merkezinde bulunan 33 lisede görev yapan 721 branş öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklemi ise basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilen 12 okulda görev yapan toplam 210 branş öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamı aracı olarak ‘Okul Müdürlerinin Paylaşımcı Liderlik Davranışları Ölçeği’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi ve LSD testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, genel olarak okul yöneticilerinin paylaşımcı liderlik davranışlarına ilişkin öğretmen algılarının ‘iyi düzeyde’ olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada cinsiyet, kıdem, okulda çalışma süresi ve mevcut yönetici ile çalışma süresi değişkenlerine göre okul yöneticilerinin paylaşımcı liderlik davranışlarıyla ilgili öğretmen algıları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Araştırma sonucuna göre bazı önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the perceptions of teachers about teachers' school manager’s distributed leadership behaviors and to determine whether these perceptions differ according to gender, education status, seniority, in school working time and working time with current manager. Survey model was used in the research. The universe of the research consists of 721 branch teachers working in 33 high schools in the city center of Siirt in the 2019-2020 academic year. The sample consists of 210 branch teachers working in 12 schools selected with simple random sampling management. In the research, “Distributed Leadership Behaviors Scale of School Principals”' was used as data collection tool. Descriptive statistics, independent sample t-test, one way variance analysis and LSD test were used in the analysis of the data. As a result of the research, it was determined that the perceptions of teachers related to distributed leadership behaviors of school administrators are “at a good level”. According to the variables of gender, seniority, working time at school and working time with current manager, there was a significant difference between the school principals' perceptions of the distributed leader teacher. Some suggestions were made according to the research result.

Keywords