TÜRKİYE GENELİNDE FARKLI KADEMELERDEKİ OKULLARIN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ DERSİNDE TABLOLAR ÜZERİNDEN PERFORMANS SANATININ CANLANDIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Author:

Number of pages: 607-622
Year-Number: 2020-26

Abstract

Günümüzdeki hızlı bir küreselleşme ile her toplumda toplumsal, ekonomik, siyasi olayların yanı sıra sanat da küreselleşmeden nasibini almıştır. İlk olarak 1950 yıllarında temelleri atılan ve 1960’lardan sonra da sınırlarını radikal bir şekilde sürekli genişleten performans sanatı, sosyal, kültürel ve politik gelişmelerle de tüm dünyaya yayılmıştır. Günümüzdeki teknolojik ilerlemelere ve iletişimdeki gelişmelere paralel olarak performans sanatı da sanatın çeşitli disiplinler arası yapılarıyla bütünleşerek bu yeniliklere kapılarını aralamıştır. Tüm dünyada olduğu gibi son yıllarda Türkiye’de de performans sanatına artan bir ilgi görülmektedir. Özellikle de görsel sanatlar eğitimi dersinde bireylerin toplumda kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamak, çevrelerine karşı uyum ve estetik beğenilerini geliştirilmesi amacıyla da performans sanatıyla bir ilişki kurulmaya çalışılmaktadır. Bu makalede Türkiye genelinde çeşitli okullarda 2018-2020 yılları arasında gerçekleştirilen dünyaca ünlü ressamlar ve Türk ressamlarına ait tabloların Görsel Sanatlar Eğitimi Dersi kapsamında öğrencilere canlandırılması ele alınmıştır. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Bitlis/Tatvan Van Gölü Ortaokulu, Bilecik 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Konya Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi, İzmir Bornova Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu, Samsun Terme Nazmiye Ünal Soğancı Ortaokulunda Görsel Sanatlar Derslerinde bu tarz canlı performans sergilerinin Avrupa'da ve Türkiye'de daha önce yapılıp yapılmadığı, ne tür benzerlik ve farklılıkları olduğu irdelenmiştir. Canlı performans sanatı aracılığıyla Görsel Sanat Eğitiminde, geçmişten günümüze kadar sanat serüveninde önemli roller üstlenen ressamların eserlerine yeni bir bakış açısı sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca çeşitli canlı performanslardan yararlanılarak yapılan bu çalışmaların gerek sergileyenler gerekse izleyiciler açısından dikkat çekici şekilde öğretici olduğu da gözlemlenmiştir. Performans sanatı ile sanatçının bedeni, seyirci ve sanat eseri ilişkisi disiplinler arası bir yapı içerisinde sorgulanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay yöntemi ve gözlem tekniği kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

In today's rapidly globalizing world every society is affected by globalization in communal, economical and political events with art also having its fair share. With its foundations laid in 1950s performance art continued its rapid expansion after 1960s and spread through world with social, cultural and political events. Along with advances in technology and means of communication performance art also, in conjunction with various disciplines of arts, has welcomed the novelty. An increasing interest for performance art in recent years can be observed in Turkey just like the rest of the world. Especially in the visual arts education, a connection with performance art is attempted to be established in order to help individuals express themselves better and harmonize in society and also to improve their aesthetic sense. This article handles recreation of paintings of world-renowned artists and Turkish artists by students of various schools throughout Turkey in visual arts education classes between years 2018-2020. It is studied in visual arts education classes in Uludağ University Faculty of Education Fine Arts Education Department of Visual Arts Education, Bitlis/Tatvan Van Gölü Secondary School, Bilecik 15 Temmuz Şehitler Anatolian High School, Konya Mehmet Akif İnan Anatolian High School, İzmir Bornova Şehit Polis Mehmet Çelik Secondary School, Samsun Terme Nazmiye Ünal Soğancı Secondary School whether there had been live exhibition of this kind in Turkey or Europe and what differences or similarities can be found. With live performance art it is aimed to bring a new perspective on artists influencial throughout art history. Furthermore, activities stemming from performance art are observed to be remarkably instructive by audience and performers. Relations between performance art, artist's body, audience and artwork is examined in an interdisciplinary frame. In this study amongst qualitative research methods case method and observation method are used.

Keywords