MÜDÜR YETKİLİ ÖĞRETMEN OLARAK GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN BU UYGULAMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2020-31
Number of pages: 1472-1489
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, müdür yetkili öğretmenlerin bu uygulamaya yönelik görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımı desenlerinden biri olan olgu bilim deseni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örneklem yöntemlerinden maksimum çeşitlilik tekniği kullanılarak oluşturulmuştur. Bu bağlamda Niğde, Amasya, Muş, Bingöl, Erzurum, Ankara, Diyarbakır, Manisa, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Ağrı’da müdür yetkili öğretmen olarak görev yapan veya daha önce bu görevi yapmış olan 12 katılımcı ile çalışılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 10 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Buna göre araştırmacılar katılımcıların müdür yetkili öğretmenliğin daha çok olumsuz yönleri üzerinde durduklarını bulmuşlardır. Bulgulardan ulaşılan en önemli sonuç, müdür yetkili öğretmenliğin idarecilik-eğitim öğretim süreci-öğrenci açısından bir bütün olarak ele alındığı ve bunlardan herhangi birinden kaynaklı sorunun diğerlerini de olumsuz etkilediğidir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to reveal the opinions of principal authorızed teachers about this practice. The current research has been carried out with phenomenology design, which is one of the qualitative research approach designs. The study group of this research has been created using the maximum diversity technique, one of the purposeful sampling methods. In this context, the researchers have worked with 12 participants who have been hired as principal teachers in Niğde, Amasya, Muş, Bingöl, Erzurum, Ankara, Diyarbakır, Manisa, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, and Ağrı, or who have previously held this position. A semi-structured interview form consisting of 10 questions has been used as a data collection tool in this research. The gathered data has been analyzed by descriptive analysis technique. Accordingly, the researchers have found that the participants focused more on the negative aspects of being principal teacher. The most important conclusion reached from the findings is that the principal teacher education is handled as a whole in terms of administration-education process-student; the problem arising from any of these affects the others negatively.

Keywords