MESLEK LİSELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖĞRENEN ÖRGÜT ALGILARI

Author:

Year-Number: 2020-33
Number of pages: 1767-1786
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin örgüt kültürü ve öğrenen örgüt algıları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Şahin (2011) Örgüt kültürü ölçeği ve Şahin, Çakır ve Öztürk (2014) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Öğrenen Örgüt Profili Ölçeği (ÖÖPÖ) kullanılmıştır. Araştırmada iki ölçekten elde edilen verilerin analizinde birinci alt problem için örgüt kültürü ve öğrenen örgüt ölçeklerinin aritmetik ortalama ve standart sapma puanları hesaplanmıştır. İkinci alt problem için öğretmenlerin öğrenen örgüt ve örgüt kültürü algıları arasındaki ilişkiyi belirlemek için korelasyon analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin örgüt kültürü algılarının “Yüksek” düzeyde, öğrenen örgüt algılarının ise “orta” düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin örgüt kültürü (tüm boyutlarda) ile öğrenen örgüt algıları (tüm boyutlarda) arasında pozitif yönde ‘orta’ seviyede bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This research is to determine the relationship between the organizational culture of teachers working in vocational high schools and their perceptions of learning organizations and to determine whether teachers’ perception of organizational culture and learning organization. Şahin (2011) Organizational Culture Scale and the Learning Organization Profile Scale (ÖÖPÖ) adapted into Turkish by Şahin, Çakır and Öztürk (2014) were used as data collection tools in the study. Arithmetic mean and standard deviation scores of the organization scales were calculated. For the second sub-problem, correlation analysis technique was used to determine the relationship between teachers' perceptions of learning organization and organizational culture. Following the research, it has been concluded that teachers' perceptions of organizational culture are at "High" level and their perception of learning organization is at "medium" level. In the study, it has been concluded that there is a positive relationship between the organizational culture (in all dimensions) and learning organization perceptions (in all dimensions) of the teachers at a "medium" level.

Keywords