MODERNİZM ÖNCESİ VE MODERN BATI RESMİNDE AT FİGÜRÜ

Author:

Year-Number: 2021-36
Number of pages: 180-189
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ehlileştirildiği çağlardan beridir insanoğlunun birçok amaç için kendinden faydalandığı atlar, resim ve heykel sanatında da bir figür olarak zaman zaman kullanılmıştır. Yeri gelmiş tarihi kent meydanlarının kahramanlık öyküleri betimlenirken tasvir edilmiş, yeri gelmiş hayatın içinden, durağan bir sahnede olduğu gibi yansıtılmıştır. Her toplumda ve kültürde atlara yüklenen anlam ve bu hayvanların hayattaki önemi o toplumun dinamikleriyle şekillenmiştir. Savaşçı bir medeniyet için atlar asker gibi iken, bir çifti için yük hayvanı, bi avcı için iz süren bir yardımcı olabilmektedir. Resim sanatında da atlar, dönemim sanat anlayışı ve kültürüne göre farklı-farklı tasvir edilmiştir. Bu araştırmanın amacı, Modernizm öncesi ve Modern dönem batı resim sanatında at figürünün yerini ve nasıl ele alındığını incelemektir. Çalışmada Barok Dönemi’ nden başlayarak Modern Dönem (Empresyonizm) resim sanatına kadar olan aralık içerisinden birkaç resim örneği seçilmiş ve incelenmiştir. Literatür taramadan faydalanılan bu makalede, nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analize başvurularak konu izah edilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Horses, which have been used by human beings for many purposes since the times they were tamed, have also been used as a figure in the arts of painting and sculpture from time to time. The heroic stories of the historical city squares are depicted as they are depicted, and they are reflected as in a still scene from the occasional life. The meaning attributed to horses in every society and culture and the importance of these animals in life have been shaped by the dynamics of that society. For a warrior civilization, horses are like soldiers, while a pack animal for a pair can be a trailblazer for a hunter. In the art of painting, horses are depicted differently according to the understanding and culture of my period. The aim of this research is to examine the place and how the horse figure is handled in pre-Modern and Modern painting art. In the study, a few painting samples from the Baroque Period to the Modern Period (Impressionism) painting art were selected and examined. In this article using literature review, the subject was tried to be explained by using descriptive analysis, one of the qualitative research methods.

Keywords