RUSYA NÜKLEER SANTRALLERİNİN FİNANSAL VE EKONOMİK ANALİZİ: ROSENERGOATOM ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2021-38
Number of pages: 592-597
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Nükleer santrallerinin üretim kalitesinin artırılmasına yönelik teknoloji ve yöntemlerin gelişimi kapsamında kaynakların daha etkin kullanılmasıyla ilgili daha yeni ve etkin yöntemlerin geliştirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede konunun teorik ve pratik açıdan incelenmesi önem taşımaktadır. Ayrıca modern ekonomi teorisi, nükleer santrallerin analizini gerçekleştirecek tek bir metodolojiyi formüle etmemekte ve bu problemin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulayan performans göstergelerini incelemek ve değerlendirmek için evrensel bir metodolojiyi kapsamamaktadır. Ek finansman kaynaklarına ihtiyaç duyan şirketlerin ise, gelecekte daha başarılı olmak ve daha fazla kaynak bulmaları için finansal ve ekonomik faaliyetlerinin etkinliğini objektif olarak değerlendirmeleri gerekmektedir. Bu çalışmaların işletmeler için yüksek maliyetli oluşu ise ek yatırım ve etkin bir kaynak yönetimini gerektirmektedir. Bu araştırmanın amacı, nükleer santraller açısından ekonomik faaliyetlerin etkinliğini finansal tablolar bazında analiz etmek için metodolojik yöntem ve öneriler sunmak, rezervleri belirlemek ve kaynakların daha verimli kullanılması için tavsiyelerde bulunmaktır. Araştırmanın konusu Rosenergoatom şirketinin ekonomik faaliyetinin incelenmesidir. Araştırmada nükleer santrallerin faaliyet verimliliğinin incelenmesi için metodoloji geliştirilmiştir. Bu model , nükleer santrallerin performans göstergelerinin etkin bir şekilde yönetimi için kullanılabilir. Araştırma bulguları, nükleer santrallerin etkin kaynak kullanımına ve aktiflerinin ekonomik analizi kapsamında yürütülen analitik çalışmaların kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacağı varsayılmaktadır.

Keywords

Abstract

Considering the advance of technologies and methods aimed at improving the quality of nuclear power plants, it is necessary to develop new and more effective methods for using resources more effectively. In this context, it is important to examine this subject theoretically and practically. In addition, modern economic theory has not formulated a unique methodology to carry out the analysis of nuclear power plants and does not include a universal methodology for examining and evaluating performance indicators that emphasize the need for further investigation of this problem. On the other hand, companies that need additional financing resources need to objectively evaluate the effectiveness of their financial and economic activities in order to be more successful in the future and to find more resources. The aim of this research is to provide methodological methods and recommendations for analyzing the efficiency of economic activities of nuclear power plants on the basis of financial statements, determining reserves and making recommendations for more efficient use of resources. The subject of the research is the study of the economic activity of the Rosenergoatom company. In this research, methodology has been developed to examine the operational efficiency of nuclear power plants. This model can be used for effective management of performance indicators of nuclear power plants. The findings of the research will contribute to the efficient use of resources of nuclear power plants and to increase the quality of analytical activities conducted within the scope of economic analysis of their assets.

Keywords