İNTERNET GAZETECİLİĞİNDE ETİK BİR SORUN: TIK TUZAĞI KULLANIMI

Author:

Year-Number: 2021-42
Number of pages: 1260-1271
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yeni nesil iletişim ortamı olarak internet ve bilgisayar teknolojileri, günlük yaşamdaki pek çok alanda köklü yeniliklerin ve değişimlerin yapılmasını zorunlu kılmıştır. Yakın dönemde hızlı bir gelişim süreci geçiren bu yeni teknoloji; iş çevreleri, bürokrasi, eğitim, iletişim ve sağlık gibi pek çok alanda dijital bir entegrasyonu zorunlu hale getirmiştir. Doğal olarak gazetecilikte bu yeni ortamda yerini almış ve internetin ağ tabanlı alt yapısının bir sonucu olarak ‘’internet gazeteciliği’’ diye adlandırılan, geleneksel basından birçok yönden farklı yeni bir habercilik pratiği ortaya çıkmıştır. İnternet gazeteciliğinin ağ tabanlı alt yapısı, kullanıcılara pek çok yönden olumlu bir haber alma pratiği sunsa da, yeni etik sorunların ortaya çıkmasına da neden olmaktadır. İnternet gazetelerinin biricik gelir kaynağı olan reklam gelirlerini artırmak amacıyla uygulanan ‘’tık tuzağı’’ da, internet gazeteciliğiyle beraber ortaya çıkan yeni ve en önemli etik sorunlardan biridir. Türkiye’ de yayıncılık yapan internet gazeteleri kapsamında, internet gazetelerinin tık tuzağı kullanımlarını incelemenin ve bu yöntemin ne sıklıkla uygulandığını tespit etmenin amaçlandığı bu çalışmada, Türkiye’ de kullanıcılar tarafından en fazla ziyaret edilen, üç adet geleneksel medyanın temsilcisi olan ve üç adet yalnızca internet ortamında yayıncılık yapan toplam altı internet gazetesinin manşet haber başlıkları, bir hafta süreyle incelendi. Araştırma süresi boyunca toplam 791 manşet haber başlığı incelenmiş ve bunlardan 474 tanesi, tık tuzağı kullanımı olarak değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

As a new generation communication environment, internet and computer technologies have made it necessary to make radical innovations and changes in many areas of daily life. This new technology, which has recently undergone a rapid development process; business circles, bureaucracy, education, communication and health have made a digital integration mandatory in many areas. Naturally, it has taken its place in this new environment in journalism, and as a result of the network-based infrastructure of the internet, a new journalism practice called "internet journalism", different from the traditional press in many ways, has emerged. Although the network-based infrastructure of internet journalism provides users with a positive practice of receiving news in many ways, it also causes new ethical problems to arise. The "click trap", which is applied to increase the advertising revenues, which is the only income source of internet newspapers, is one of the new and most important ethical problems that have emerged with internet journalism. Within the scope of internet newspapers publishing in Turkey, in this study, which aims to examine the click trap usage of internet newspapers and to determine how often this method is applied, the most visited by users in Turkey, three of which are representatives of traditional media, and three of which are publishing only in the internet environment. The headlines of a total of six internet newspapers were analyzed for one week. During the research period, a total of 791 headline news headlines were examined and 474 of them were evaluated as clickbait use.

Keywords