ANAOKULLARINDA SERBEST ZAMAN AKTİVİTELERİNE KATILAN EBEVEYNLERİN REKREASYON FAYDA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-45
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1768-1779
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Zamanı değerlendirme hayatımızın her döneminde önem arz eden bir konudur. Bireyler ister büyük ister küçük yaşta olsun zamanını nasıl değerlendireceğini bilmelidir. Büyük yaştaki bireyler, kendi zamanlarını yönetebilmekte fakat küçük yaştaki bireyler için bu yönetim ebeveynlere düşmektedir. Ebeveynlerin çocuklarına bilişsel gelişimi artırıcı, sorumluluk duygularını geliştirici, verimliliklerini en üst seviyeye çıkarıcı etkinliklerle onlar için en iyi zaman yönetimini sağlamış olacaklardır. Bu çerçevede çocuklarda oluşacak serbest zaman yönetimi algısının incelenmesi ve ebeveynlerde farkındalığın oluşturulması önem arz etmektedir. Araştırmanın amacı anaokullarında ebeveynlerin, çocuklarıyla serbest zaman aktivitelerine katılımları yoluyla rekreasyon fayda düzeyleri ilgili görüş ve beklentilerinin belirlenmesidir. Araştırmaya Kırşehir merkezdeki yedi bağımsız anaokulunda bulunan 489 öğrenci velisine uygulanmıştır. Öğrenci-veli boş zaman etkinliğine katılan öğrenci velilerinin mutluluk düzeyleri Ebeveyn Yakınlık Derecesi değişkenine göre ölçek genelinde ve fiziksel, zihinsel ve sosyal alt boyutlarında anlamlı bir fark yoktur. Sonuç olarak boş zaman etkinliğine katılan anaokulu öğrenci velilerinin eğitim durumu ve gelir seviyesi arttıkça mutluluk düzeylerinin de arttığını yapmış olduğumuz anketlerdeki verilerin sonucuna göre söyleyebiliriz.

Keywords

Abstract

Evaluation of time is an important issue in every period of our lives. Individuals should know how to spend their time, whether they are old or young. Older individuals can manage their own time, but for younger individuals, this management falls to the parents. Parents will provide the best time management for their children with activities that increase their cognitive development, develop their sense of responsibility, and maximize their productivity. In this context, it is important to examine the perception of leisure management in children and to raise awareness in parents. The aim of the research is to determine the opinions and expectations of parents about recreational benefit levels through their participation in leisure time activities with their children in kindergartens. The research was applied to 489 parents of students in seven independent kindergartens in the center of Kırşehir. There is no significant difference between the level of happiness of the parents of students participating in the student-parent leisure time activity, in terms of the Parental Intimacy Level variable, and in the physical, mental and social sub-dimensions of the scale. As a result, we can say that according to the results of the surveys we have done, the level of happiness of the parents of kindergarten students participating in the leisure activity increases as the educational status and income level increase.

Keywords