Türkçe ve Türk kültürü dersine ilişkin hazırlanan makale ve tezlerin incelenmesi

Author:

Number of pages: 676-685
Year-Number: 2022-52

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 1989-2021 yılları arasında yayımlanan Türkçe ve Türk Kültürü dersi üzerine hazırlanan Dergipark ve Ulusal Tez merkezinde yer alan makaleler ile tezlerin incelenmesidir. “Türkçe ve Türk Kültürü Dersi” kapsamında hazırlanan bilimsel çalışmaların; araştırma yılı, yöntemi, deseni, örneklem türü ve büyüklüğü, veri toplama araçları açısından incelemesi sağlanmıştır. Araştırma, 36 makale, 9 tez çalışmasının incelenmesi ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin analiz edilmesi için Sözbilir, Kutu ve Yaşar (2012)’ın geliştirmiş olduğu “Makale Sınıflama Formu” kullanılmıştır. Araştırma yöntemi olarak döküman incelemesi yöntemi ile içerik analizi kullanılmıştır. Bulguların raporlanmasında, Microsoft Office Excel programı kullanılmış olup, betimsel istatistik olarak frekans ve yüzde dağılımları tablolaştırılarak sunulmuştur.Araştırma bulgularında araştırmaların sıklıkla eğitim programı ve ders kitapları incelemesi şeklinde olduğu, araştırmaların daha çok makale olarak yayımlandığı, en sık kullanılan yöntemin doküman incelemesi olduğu, sıklıkla yer alan örneklem grubunun öğretmenlerden oluştuğu bulunmuştur. Araştırma ile elde edilen bulgular tartışılarak yorumlanmış ve araştırma sonucunda çeşitli öneriler sunulmuştur. Ulaşılan sonuçlar doğrultusunda yüksek lisans ve doktora düzeyinde yazılan tezlerin artırılması, nicel çalışmalar ile daha geniş katılımlı araştırmaların gerçekleştirilmesi,veli, öğrenci, okul yöneticilerine yönelik araştırmaların artırılması, öğretmenlerin beklenti, sorun ve ihtiyaçlarına yönelik yapılan araştırmaların artırılması, Türk çocuklarının kişilik gelişimlerini, tutumlarını inceleyen araştırmaların artırılması araştırmacılara yönelik öneriler olarak sıralanabilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the articles and thesis in Dergipark and National Thesis center prepared on Turkish and Turkish Culture course published between 1989-2021. Scientific studies are prepared within the scope of "Turkish and Turkish Culture Course"; research year, method, pattern, sample type and size, data collection tools.The research was carried out with the examination of 36 articles and 9 thesis studies. For the analysis of the data, the "Article Classification Form" developed by Sözbilir, Kutu and Yasar (2012) was used. Content analysis was used as a research method with the document examination method. The Microsoft Office Excel program was used to report the findings and was presented by tabled frequency and percentage distributions as descriptive statistics.In the research findings, it was found that the researches are often in the form of educational programs and textbook reviews, that the researches are published as more articles, that the most commonly used method is document review, and that the sample group that is frequently included consists of teachers. The findings obtained by the research were interpreted by discussing and various recommendations were presented as a result of the research.In line with the results obtained, increasing the thesis written at the master's and doctoral level, carrying out quantitative studies and more wide-ranging research, increasing research for parents, students, school administrators, increasing research on the expectations, problems and needs of teachers, increasing research examining the personality development and attitudes of Turkish children can be listed as recommendations for researchers.

Keywords