Hubristik Liderlik Ve Hubris Sendromu İlişkisi

Author:

Year-Number: 2022-52
Number of pages: 709-714
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

 Lider ve liderlik kavramları insanlık tarihi kadar eskidir. Ancak bilimsel olarak incelenmesi yönetim düşünce tarihi ile paralellik göstermektedir. İçinde bulunulan dönemin koşulları içerisinde liderlik kavramı tanımlarında da bazı farklılıklar olduğu gözlenmektedir. Lider, bir grup insanı belli bir amaca yönlendiren kişidir. Bu açıdan değerlendirildiğinde lider takipçilerini pozitif olarak etkilemekte ve onları amaçları doğrultusunda yönlendirerek harekete geçirmektedir. Liderin başkalarını etkileyebilme özelliği liderin elinde bulundurduğu güçten gelmektedir. Bu güç liderin başka kişilerin davranışlarını etkileyebilme becerisidir. Liderin pozitif yönü ile ilgili karizmatik, vizyoner, hizmetkar, etik, alçakgönüllü liderlik tarzları sayılabilir. Ancak liderin takipçilerini olumsuz olarak etkileyen ve izleyicilerin dengelerini bozan liderlik tarzları ise karanlık liderlik yaklaşımlarını ortaya çıkarmıştır. Olumsuz yönleri ile ön plana çıkan liderlik tarzları olarak da hubristik, yıkıcı, toksik, narsist, paranoyak liderlik sayılabilir.

Bu çalışmada; liderin karanlık yüzünü ortaya çıkaran ve takipçilerini olumsuz etkileyen liderlik tarzı olan hubristik liderlik incelenecektir. Hubristik liderliğin nedenleri ve sonuçları açıklanarak hubris sendromu ile ilişkisi ortaya konacaktır.

Keywords

Abstract

The concepts of leader and leadership are as old as human history. However, its scientific analysis shows parallelism with the history of management thought. It is observed that there are some differences in the definitions of the concept of leadership within the conditions of the current period. A leader is someone who directs a group of people towards a specific goal. When evaluated from this point of view, the leader positively affects his followers and activates them by directing them in line with their goals. The ability of the leader to influence others comes from the power held by the leader. There are charismatic, visionary, servant, ethical, humble leadership styles related to the positive side of the leader. However, leadership styles that negatively affect the followers of the leader and disrupt the balance of the followers have revealed dark leadership approaches. Hubristic, destructive, toxic, narcissistic, paranoid leadership can be counted as leadership styles that stand out with their negative aspects.

In this study; hubristic leadership, which is a leadership style that reveals the dark side of the leader and negatively affects his followers, will be examined. The causes and consequences of hubristic leadership will be explained and its relationship with hubris syndrome will be revealed.

Keywords