OKULLARDA KARŞILAŞILAN ÖĞRENCİ DİSİPLİN PROBLEMLERİ VE BUNLARIN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİLERİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2022-53
Number of pages: 745-758
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Disiplin ve eğitim, kelime kökenlerinden uygulama alanlarına kadar birbirlerine yakından bağlı iki kavramdır. Eğitimin olduğu her yerde disiplinin varlığından veya eksikliğinden bahsetmek mümkündür. Bireylerin ailede başlayan eğitim süreci okullarda devam etmektedir. Farklı kültürlere ait bireyleri bir araya getiren okullar genellikle kalabalık ortamlardır. Öğrenciler arasında çıkması muhtemel problemleri önlemek için onları kendilerini geliştirmeye teşvik ederken başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı duymalarını sağlayan bazı kural ve düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Okul disiplini olarak tanımlanabilen bu düzenlemeler öğrencilerin kişisel gelişimlerini tamamlarken toplumsal yaşama uyum sağlamalarını kolaylaştırma amacı gütmektedirler. Okullardaki eğitim süreci boyunca öğrenciler farklı disiplin problemleri yaşamakta ve problemlerin çözümüne yönelik disiplin cezaları almaktadırlar.

Bu çalışmada ortaöğretim kurumlarında sık yaşanan disiplin problemleri, uygulanan ceza türleri, disiplin problemlerinin sebepleri, akademik başarı ve disiplin problemleri arasındaki ilişki, disiplin problemlerine dair alınabilecek tedbirler ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yer alan disiplin kuralları hakkındaki öğretmen görüşlerine yer verilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomonoloji deseni ile yapılan bu araştırmada veri toplama yöntemi olarak mülakat yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı ise yarı yapılandırılmış mülakat formudur. Çalışma grubunda 12 öğretmen yer almaktadır. Veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, Ortaöğretim Kurumlarında sık yaşanan disiplin problemleri, sebepleri, uygulanan cezalar ve uygulama sürecinde yaşanan sorunlar ile disiplin problemlerinin akademik başarıyla ilişkisi olduğu ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

Discipline and education are two closely related concepts, from their word origins to their application areas. It is possible to talk about the existence or lack of discipline wherever there is education. The education process of individuals, which starts in the family, continues at schools. Schools that bring together individuals from different cultures are usually crowded environments. In order to prevent possible problems among students, some rules and regulations are needed that encourage them to develop themselves and respect the rights and freedoms of others. These regulations, which can be defined as school discipline, aim to facilitate students' adaptation to social life while completing their personal development. During the education process at schools, students experience different disciplinary problems and therefore receive disciplinary punishments.

In this study, the opinions of teachers about the disciplinary problems that are frequently experienced in secondary education institutions, the types of punishment applied, the causes of disciplinary problems, the relationship between academic success and disciplinary problems, the measures that can be taken regarding disciplinary problems and the disciplinary rules in the Secondary Education Institutions Regulation are included. In this study, which was conducted with the phenomenology design, one of the qualitative research methods, the interview method was used as the data collection method. The data collection tool is a semi-structured interview form. There are 12 teachers in the study group. The data were analyzed by descriptive analysis method. As a result of the research, it has been revealed that the disciplinary problems that are frequently experienced in Secondary Education Institutions, their causes, the penalties applied, the problems experienced in the implementation process and the disciplinary problems are related to academic success as well.

Keywords