İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Öz Yeterlilik Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2022-54
Yayımlanma Tarihi: 2022-07-30 17:17:40.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 818-826
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, İngilizce öğretmenlerinin mesleki öz yeterlilik algılarını çeşitli değişkenlere (cinsiyet, mesleki kıdem, öğrenim düzeyi, çalışılan kurum, mezun olunan okul türü) göre incelemektir.  Bu nedenle araştırma betimsel nitelikli nedensel karşılaştırma araştırmasıdır. Araştırmanın evrenini 2021–2022 eğitim öğretim yılında Zonguldak il geneli ve ilçelerinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan 611 İngilizce öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 450 İngilizce öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, evrenin %73.6’sını oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla “Kişisel Bilgiler Formu”  ve “Öğretmen Öz Yeterlilik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada İngilizce öğretmenlerinin mesleki öz yeterlik algılarını belirlenmesi için frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama (X̄)ve standart sapma (SS) kullanılmıştır. Nedensel karşılaştırmalar için gruplar arası ortalamaların karşılaştırılmasında hangi istatistik tekniklerin kullanacağını belirlemek amacıyla puan dağılımlarına bakılmıştır. Kolmogrow-Smirnov testi, çarpıklık ve basıklık katsayıları incelendiğinde puan dağılımların normal dağılım gösterdiği görülmüştür. Bundan dolayı İngilizce öğretmenlerinin mesleki öz yeterlik algılarını belirlenen demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için iki grup ortalamalarının karşılaştırılmasında bağımsız gruplar için t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında İngilizce öğretmenlerinin mesleki öz yeterlilik algılarının oldukça yeterli düzeyde olduğu, cinsiyet değişkenine göre kadın öğretmenler lehine bir fak olduğu, mesleki kıdem, çalışılan kurum değişkenlerine göre anlamlı farklılıkların olduğu, mezun olunan okul türü değişkenine göre ise, anlamlı farklılıkların olmadığı sonuçları bulunmuştur

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to analyze  the professional self-efficacy perceptions of English teachers in terms of various variables (gender, professional seniority, education level, institution of work, type of graduated school). For this reason, this is a descriptive causal comparison research. The population of the research consists of 611 English teachers working in the official primary and secondary education institutions affiliated to the Ministry of National Education (MEB) in the province and districts of Zonguldak in the 2021-2022 academic year. The sample group of the study consists of 450 English teachers. The sample group of the research consists 73.6% of the population. To collect data in the research, “Personal Information Form” and “Teacher Self-Efficacy Scale” were used as the data collection instrument. In the study, to analyse the professional self-efficacy perceptions of English teachers, frequency (f), percentage (%), arithmetic mean (X̄) and standard deviation (Sd) were used. For the causal comparison design, to compare the means between groups, score distributions were examined in order to determine which statistics should be used. It is seen that the score distributions exhibit normal distribution when Kolmogrow-Smirnov test, skewness and kurtosis coefficients are examined, For this reason, in order to determine whether the professional self-efficacy perceptions of English teachers differ according to the determined demographic characteristics, t-test for independent groups and one-way analysis of variance were used to compare the means of two groups. As a result of the research, it was found that the professional self-efficacy perceptions of English teachers are at a very sufficient level. There is a difference in favor of female teachers according to the gender variable. There are significant differences according to the variables of professional seniority and the institution of work, and there are no significant differences according to the type of graduated school.

Keywords


 • 1. Aktürk, A. O. ve Delen, A. (2020). Öğretmenlerin teknoloji kabul düzeyleri ile öz-yeterlik inançları arasındaki ilişki. Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi, 4 (2), 67-80.

 • 2. Akyol, G, Dönmez, B. ve Paktaş, Y. (2021). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yeterlik Algısı: Giresun Örneklemi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 23 (1), 131-143.

 • 3. Bandura, A. (1995). Self-Efficacy in Changing Societies (pp. 17-23). Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511527692

 • 4. Baş Dönergüneş, S. (2022). Sınıf öğretmenlerinin matematik okuryazarlığı öz yeterlik algıları ile matematik öğretimi yeterlik inanç düzeyleri arasındaki ilişki. Ulusal Eğitim Dergisi, 1(2), 134-155.

 • 5. Candaş, B. ve Özmen, H. (2022). Fen bilgisi öğretmenlerinin özel alan yeterlikleri bağlamında öz yeterlikleri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 12(1), 62-92

 • 6. Çapa, Y., Çakıroğlu, J. ve Sarıkaya, H. (2005). Öğretmen özyeterlik ölçeği Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 30(137), 74-81.

 • 7. Çok, C., Günbatar, M. S. (2022). COVID‐19 Pandemisi Sürecinde Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime İlişkin Öz‐ Yeterlik Algıları. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 12 (1), 57‐81.

 • 8. Deniz, S., ve Tican, C. (2017). Öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik inançları ile mesleki kaygılarına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (4), 1838-1859.

 • 9. Duyar, B. ve Özkan, R. (2020), Ortaokul öğrencilerinin İngilizce kavramına yönelik metaforik algılarının belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 286-323.

 • 10. Eker, C. (2014). Sınıf öğretmenlerinin öz-yeterlilik inanç düzeyleri üzerine bir araştırma, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 162-178.

 • 11. George, D. ve Mallery, P. (2019). IBM SPSS Statistics 25 Step by Step A Simple Guide and Reference, Routledge Taylor and Francis Group, New York.

 • 12. Ghaemi, H. ve Damirchiloo, S. (2015). The relationship among perfectionism, motivation, and self-efficacy of EFL learners. Journal of Applied Linguistics and Language Research, 2, 230–242.

 • 13. Gözüm, E. ve Başbay, A. (2019). Dil öğrenme stratejilerine göre İngilizce öz-yeterlik inancı ve İngilizce akademik başarıları. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 5(1), 12-29.

 • 14. Guskey, T. R. (1988). Teacher Efficacy, Self-Concept, And Attitudes Toward The İmplementation Of İnnovation. Teaching And Teacher Education, 4(1), 63-69.

 • 15. Güneş, A. M. ve Buluç, B. (2017) sınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanımları ve öz yeterlilik inançları arasındaki ilişki. Türk Bilim Araştırma Vakfı Dergisi. 10(1) 94-113.

 • 16. Haatainen, O. M., Turkka, J. S., ve Aksela, M. (2021). Science teachers’ perceptions and self-efficacy beliefs related to integrated science education. Education Sciences, 11(6),1-20.

 • 17. Karasar, N. (2020). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar ilkeler teknikler, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

 • 18. Kaya, İ. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin öz yeterlik inançlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 345-363.

 • 19. Kızılırmak, B. (2018). Sınıf öğretmenlerinin görsel sanatlar dersi alan bilgisi öz yeterlik inançları. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(3), 29-51.

 • 20. Malhotra, N.K. (2004). Marketing Research an Applied Orientation, 4. Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey.

 • 21. Özdemir, C. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının ilkokuma ve yazma öğretimine ilişkin öz yeterlik inançlarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği.

 • 22. Özdemir, C. ve Erdoğan, T. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının ilkokuma ve yazma öğretimine ilişkin öz yeterlik inançlarının belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 314-331.

 • 23. Özdemir, S. M. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (54), 277-306.

 • 24. Özokcu, O. (2017). Investıgatıng the relatıonshıp between teachers’ self-effıcacy belıefs and effıcacy for ınclusıon. European Journal of Special Education Research, 2(6), 234-252.

 • 25. Pajares, F.(2001). Overview of Social Cognitive Theory and of SelfEfficacy.21.02.2022 tarihinde https://www.uky.edu/~eushe2/Pajares/eff.html adresinden erişilmiştir.

 • 26. Pul, H. H. ve Aksu, H. H. (2020) Sınıf öğretmenleri ile sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz yeterlilik inançları. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi 6(1), 99-114.

 • 27. Senemoğlu, N. (2007). Gelişim öğrenme ve öğretim. Ankara: Gönül Yayincilik.

 • 28. Shaughnessy, M. F. (2004). An Interview With Anita Woolfolk: The Educational Psychology of Teacher Efficacy. Educational Psychology Review, 16(2), 153-176.

 • 29. Skaalvik, E. M. ve S. Skaalvik (2010). Teacher self-efficacy nd teacher burnout: A study of relations. Teaching and Teacher Education. 7(26), 1059-1069.

 • 30. Spilt, J. L., Koomen, H.M. Y.ve Thijs, J.T. (2011) Steacher wellbeing: The ımportance of teacher–student relationships Educ Psychol Rev 23, 457–477.

 • 31. Süer, S., Demirkol, M. ve Oral, B. (2019). İlkokul ingilizce öğretmenlerinin ilkokul ingilizce dersi öğretim programı uygulamalarına ilişkin yeterlik algılarının incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(72), 1986-1901.

 • 32. Şahin ve Şahin (2017) Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, öz-yeterlik inançları ve öğrenciyi tanıma düzeyleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 15(2), 224-238.

 • 33. Şener, S. ve Erol, İ. K. (2017). Motivational orientations and self‐efficacy beliefs of turkish students towards EFL Learning. Eurasian Journal of Educational Research, 67(2017), 251-267.

 • 34. Thompson, G. (2016). Japanese high school English teachers’ self-efficacy beliefs about teaching English. School of Cultural and Professional Learning Faculty of Education, Queensland University of Technology, Queensland

 • 35. Tschannen-Moran, M., ve Hoy, A. W. (2007). The differential antecedents of self-efficacy beliefs of novice and experienced teachers. Teaching and Teacher Education, 23(6), 944–956.

 • 36. Tschannen-Moran, M., ve Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher Efficacy: Capturing an Elusive Construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783-805.

 • 37. Yaman, İ. (2019). “Türkiye’de İngilizce öğretmeni olmak” üzerine bazı değerlendirmeler ve öneriler. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 28, 157-173.

 • 38. Yenen, T. ve Dursun, F.(2019)İngilizce öğretmenlerinin öğretim süreci öz yeterlikleri ve sınıf ortamına yansımaları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 607-627.

                                                                                                    
 • Article Statistics