Bilişimsel Yenilikçiliğinin Örgüt Kültürü ve İş Yükü İle İlişkisi

Author :  

Year-Number: 2022-54
Yayımlanma Tarihi: 2022-07-30 17:17:32.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 864-869
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışma, kültür boyutları ve iş yükü ile bilişimsel yenilikçilik arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Araştırma modelinde bağımsız değişkenler kapsamında; belirsizlikten kaçınma, güç mesafesi ve bireycilik-toplulukçuluk, nicel ve nitel iş yükü değişkenleri yer alırken, bağımlı değişken olarak bilişimsel yenilikçilik değişkeni ele alınmıştır. Araştırma verileri İstanbul’da çalışan 248 beyaz yakalı çalışandan elde edilmiştir. Veriler SPSS-26 programı ile korelasyon, regresyon ve aracılık analizine tabi tutulmuştur. Bulgular, kültürün üç boyutu olan belirsizlikten kaçınma, güç mesafesi ve bireyciliğin bilişimsel yenilikçilik ile pozitif ve orta düzeyde ilişkili olduğunu, çalışanların iş yüklerinin kültür ile bilişimsel yenilikçiliği ilişkisinde aracılık etkisinin olduğunu göstermektedir.  Araştırma sonucunda, bilişimsel yenilikçilik öncülleri kapsamında ele alınması gereken önemli değişkenler olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, çalışanların bilişimsel yenilikçilik düzeylerini arttırmak isteyen yöneticilerin, örgüt kültürü ve çalışan iş yüküne önem vermesi gerektiğini ortaya koymaktadır.  

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to investigate the relation that exists between cultural factors and work overload as well as innovative computational practices. In the context of the research model, the independent variables include uncertainty avoidance, power distance, and individualism-collectivism, as well as quantitative and qualitative workload variables. On the other hand, the computational innovativeness variable serves as the model's dependent variable. The participants in this study were comprised of 248 white-collar workers who were employed in Istanbul. With the help of the SPSS-26 software, correlation, regression, and mediation analyses were performed on the collected data. The findings indicate that uncertainty avoidance, power distance, and individualism are positively and moderately related to computational innovativeness, and that the work overload of employees has a mediating effect on the relationship between culture and computational innovativeness. Individualism was found to be the most strongly related cultural dimension to computational innovativeness. As a consequence of the research that was conducted, it was discovered that there are significant factors that ought to be taken into account within the context of the antecedents of computational innovation. In addition, it shows that managers who wish to enhance the degree of computational innovation of their employees should give priority to both the culture of the firm and the work overload of the employees.

Keywords


 • 1. Agarwal, R. & Prasad, J. (1998). A conceptual and operational definition of personal innovativeness in the domain of information technology. Information Systems Research, 9(2), 204-215.

 • 2. Al-Gahtani, S. S., Hubona, G. S., & Wang, J. (2007). Information technology (IT) in saudi arabia: culture and the acceptance and use of it. Information & Management, 44, 681–691.

 • 3. Ataman, G. (2009). İşletme yönetimi. Türkmen Kitabevi:İstanbul.

 • 4. Bandyopadhyay, K. & Fraccastoro, K. A. (2007). The effect of culture on user acceptance of information technology. Communications of the Association for Information Systems, 19(23), 522-543.

 • 5. Baregheh, A., Rowley, J. & Sambrook, S. (2009). Towards a multidisciplinary definition of innovation. Management Decision, 47(8), 1323-1339.

 • 6. Bochner, S. & Hesketh, B. (1994). Power distance, ındividualism/collectivism, and job-related attitudes in a culturally diverse work group. Journal of Cross-Cultural Psychology, 25(2), 233-257.

 • 7. Bommer, M. & Jalajas, D. S. (1999). The threat of organizational downsizing on the innovative propensity of R&D professionals. R&D Management, 29(1), 27-34.

 • 8. Cem, H. (2021). Endüsti 4.0’dan Toplum 5.0’a dijital dönüşüm. Orion Kitabevi: Ankara.

 • 9. Çelik, M. & Çıra, A. (2013). Örgütsel vatandaşlık davranışının iş performansı ve işten ayrılma niyeti üzerine etkisinde aşırı iş yükünün aracılık rolü. Ege Akademik Bakış, 13 (1), 11-20.

 • 10. Eroğlu, A. (2020). İş yükünün işten ayrılma niyeti üzerine etkisinde iş tatmini ve kişi- örgüt uyumunun aracılık rolü. İş ve İnsan Dergisi, 7(2), 213-227.

 • 11. Gordon, G. G. (1991). Industry determinants of organizational culture. The Academy of Management Review, 16(2), 396-415.

 • 12. Gürlek, M. (2020). How does work overload affect unethical behaviors? the mediating role of pay dissatisfaction. İş Ahlakı Dergisi, 13(1), 68-78.

 • 13. Harper, G. R. & Utley, D. R. (2001) Organizational culture and successful information technology implementation, Engineering Management Journal, 13(2), 11-15.

 • 14. Hayes, A. F. (2017). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression- based approach. 2nd Edition. Guilford publications. NewYork.

 • 15. Heinze, K. L. & Heinze, J. E. (2020). Individual innovation adoption and the role of organizational culture. Review of Managerial Science, 14, 561–586.

 • 16. Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing cultures: the hofstede model in context. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1).

 • 17. İşcan, Ö. F. & Karabey, C. N. (2007). Örgüt iklimi ile yeniliğe destek algısı arasındaki ilişki. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 103-116.

 • 18. Kanbur, E. (2018). Aşırı iş yükünün iş ve yaşam doyumu üzerindeki etkisi: işe bağlı gerginliğin aracı rolü. İş ve İnsan Dergisi, 5(2), 125-143.

 • 19. Kock, N., Parente, R., & Verville, J. (2008). Can hofstede's model explain national differences in perceived ınformation overload? a look at data from the us and new zealand. Ieee Transactions On Professional Communication, 51(1), 33-49.

 • 20. Poulose, S. & Dhal, M. (2020). Role of perceived work–life balance between work overload and career commitment. Journal of Managerial Psychology, 35(3), 169-183.

 • 21. Robbins, S. P. & Judge, T. A. (2020). Örgütsel davranışın temelleri. (İ. E. Artan & G. Eser, Ed.). Nobel Yayıncılık. (Orijinal yayın tarihi: 2017)

 • 22. Saruhan, Ş. C. & Yıldız, M. L. (2017). Çağdaş yönetim bilimi. Beta Yayıncılık:İstanbul.

 • 23. Shore, B. & Venkatachalam,A. R. (1996). Role of national culture in the transfer of information technology. Journal of Strategic Information Systems, 5(1), 19-35.

 • 24. Skinner, N. & Pocock, B. (2008). Work–life conflict: is work time or work overload more important? Asia Pacific Journal of Human Resources, 46(3), 303- 315.

 • 25. Thatcher, J. B., Stepina, L. P., Srite, M., & Liu, Y. (2003). Culture, overload and personal innovativeness with information technology: extending the nomological net. Journal of Computer Information Systems, 44(1), 7481.

 • 26. Uysal, H. T., Akbulut, H. & Ertan, S. (2015). Aşırı iş yükünün performans perspektifinden çalışma psikolojisinde negatifliğe etkisi: muhasebe meslek mensuplarına yönelik bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(38), 942- 980.

 • 27. Venaik, S. & Brewer, P. A. (2008, 20 Haziran- 3 Temmuz). Contradictions in national culture: Hofstede vs GLOBE. 50th Annual Meeting of the Academy of International Business (AIB), East Lansing, MI: Academy of International Business, Milan, Italy.

 • 28. Veiga, J. F., Floyd, S., & Dechant, K. (2001). Towards modelling the effects of national culture on IT implementation and acceptance. Journal of Information Technology, 16(3), 145-158.

                                                                                                    
 • Article Statistics