Teknoloji Bağımlılığının Ortaokul Öğrencileri Üzerindeki Etkilerine Yönelik Branş Öğretmenlerinin Görüşleri

Author:

Year-Number: 2022-54
Number of pages: 870-876
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bağımlılık, bireyin kullandığı nesne ya da yaptığı bir eylem üzerindeki kontrolünün kaybetmesi olarak tanımlanmıştır. Teknoloji bağımlılığı ise daha çok davranışsal bağımlılıklar içerisinde yer almaktadır. Bu bağımlılık türünde birey, aktif ve pasif bağımlı olabilmektedir. Televizyon seyrederek pasif bağımlı, mobil oyunlar, akıllı telefon, internet gibi elektronik cihazlarla aktif teknoloji bağımlısı olabilmektedir. Bu araştırmanın amacı teknoloji bağımlılığının ortaokul öğrencileri üzerindeki etkilerine yönelik branş öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan  betimsel model kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2021-2021 eğitim - öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan 36 ortaokul branş öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formuna branş öğretmenlerinin vermiş oldukları cevaplardan elde edilmiştir. Araştırmanın amacına uygun şekilde araştırmacı tarafından 6 maddeden oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşme formunun hazırlanmasında uzman görüşünden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiş ve veri analizinde istatistiksel işlemlerden yüzde kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; Ortaokul branş öğretmenlerinin %100’ü ortaokul öğrencilerinin teknoloji bağımlısı olduğunu,  %94’ü teknoloji bağımlılığının öğrencilerin akademik başarılarını olumsuz yönde etkilediğini, %100’ü teknoloji bağımlılığının öğrencilerin ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediğini, %100’ü teknoloji bağımlılığının ortaokul öğrencilerinin göz sağlığını olumsuz yönde etkilediğini, yine öğretmenlerin %100’ü teknoloji bağımlılığının ortaokul öğrencilerinin sosyalleşmelerini olumsuz yönde etkilediğini, öğretmenlerin %100’ü teknoloji bağımlılığının ortaokul öğrencilerinde davranış problemlerine neden olduğunu düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Addiction is defined as a person losing control over an object they are using or an action they have done. Technology addiction, on the other hand, is regarded as a behavioral addiction. In this type of addiction, the individual can be an active or passive addict. They can be a passive technology addict via watching television or an active technology addict via electronic devices such as smartphones, the internet, and mobile games.  The purpose of this research is to analyze the opinions of the subject teachers regarding the effects technology addiction has on middle-school students. In the research, the descriptive model is used, which is one of the qualitative research types. The study group of the research is made up of 36 middle-school subject teachers working in the schools that are connected to the Ministry of Education in the 2021-2021 academic year. The study group of the research is determined via the easily accessible sampling method. The data of the research is gathered via the answers subject teachers have given to the semi-structured interview form. The semi-structured interview form made up of 6 articles is prepared accordingly to the research by the researcher. Expert opinions were used while preparing the interview form. The data acquired from the research is analyzed by the content analysis method and percentages from the statistical processes are used in the data analysis. With the result of the research, it is determined that: 100% of the middle-school subject teachers think that the middle-school students are technology addicts, and 94% of the middle-school subject teachers think that the technology addiction is affecting the students’ academic success in a bad way, 100% of the middle-school subject teachers think that the technology addiction is affecting the students’ mental health in a bad way, and 100% of the middle-school subject teachers think that the technology addiction is the reason behind the middle-school students’ behavioral problems.

Keywords