İlkokullarda Yönetsel Etik Uygulamalarının Örgütsel Bağlılık Düzeyine Etkisi: Karaman Örneği

Author:

Year-Number: 2022-54
Number of pages: 877-883
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kamu kurumlarından biri olan okullarda rekabet anlayışının baskın olduğu yerlerdir. Bu ortamlarda mevcut bulunan mesleki etik ilkelerin sağlıklı bir şekilde uygulanması oldukça önem arz etmektedir ve örgütsel bağlılığı olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. Yapılan çalışma ilkokullarda yönetimde etik ilkelerin uygulanışına dair sınıf ve anasınıfı öğretmenlerinin görüşleri alınmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu Karaman merkez ilçede değişik ilkokullarda görev yapan 5 sınıf öğretmeni ile 5 anasınıfında görev yapan anasınıfı öğretmeni oluşturmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veriler elde edilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden olan betimsel analiz yöntemi çalışmada kullanılmıştır. Hazırlanan görüşme formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik bilgilerini tespit etmek amacıyla 5 adet soru sorulmuş, ikinci bölümdeyse yönetimde etik ilkelerin uygulanışına dair 5 adet soru yöneltilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre ilkokullarda öğretmenlerin yönetimde etik konusunda bir eğitim aldıkları, okullarda etik ilkelerin uygulanışına dair öğretmenlerin özellikle ödüllendirme, sınıf dağılımındaki dengesizlik, görev dağılımları, müdürlerin yönetim anlayışları ve iletişimde yaşanan sorunlar konusunda olumsuz algıları olduklarını belirtmişlerdir. Belirtilen bu noktaların örgütsel bağlılığı olumsuz yönde etkilediğini ve öğretmenlerin, öğrenci ve velilerle iletişim boyutunda yaşadıkları sorunlardan dolayı sık sık CİMER’e şikâyet edilmeleri onların üzerinde olumsuz bir şekilde baskı unsuru oluşturduğu belirtilmiştir. Katılımcı öğretmenler etik ilkelerin idareciler ve diğer paydaşlarca içselleştirilmesinin etik yönetimde oldukça önemli olduğunu belirtmişlerdir. 

Keywords

Abstract

It is the place where the understanding of competition is dominant in schools, which are one of the public institutions. In these environments, it is very important to apply professional ethical principles in a healthy way and affect organizational commitment positively or negatively. In the study, the opinions of class and kindergarten teachers on the implementation of ethical principles in management in primary schools were taken. The study group of this research consists of 5 primary school teachers working in different primary schools and 5 kindergarten teachers working in 5 kindergartens in the central district of Karaman. Data were obtained by using a semi-structured interview form. The descriptive analysis method, which is one of the qualitative research methods, was used in the study. The prepared interview form consists of two parts. In the first part, 5 questions were asked in order to determine the demographic information of the participants, and in the second part, 5 questions were asked about the application of ethical principles in management. According to the findings of the study, they stated that teachers in primary schools received an education on ethics in management, and that teachers had negative perceptions about the implementation of ethical principles in schools, especially about rewarding, imbalance in class distribution, task distribution, principals' understanding of management and problems in communication. It has been stated that these points have a negative impact on organizational commitment, and the fact that teachers are frequently complained to CIMER because of the problems they experience in communication with students and parents creates a negative pressure on them. Participating teachers stated that the internalization of ethical principles by administrators and other stakeholders is very important in ethical management.

Keywords