Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma İçin Ulusal Kırsal Ağ Yaklaşımı: Türkiye’de Ulusal Kırsal Ağ Projesi Uygulama Örnekleri

Author:

Year-Number: 2022-55
Number of pages: 940-947
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kırsal kalkınma kavramı; kır ve kent yerleşimleri arasındaki farkın azaltılmasını, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler aracılığıyla kırsal kesimin katılım ve katkılarının artırılmasını, ekonomik ve sosyal olanakları kısıtlı olan kırsal kesimin yaşam standartlarının yükseltilmesinin sağlanmasını, kırsal kesimin dengeli ve sürdürülebilir gelişiminin sağlanması ile ekonomik ve sosyal koşullarının iyileştirilmesini hedeflemektedir. Sürdürülebilir kırsal kalkınma ise; insan, çevre, doğal kaynaklar, gelir artışı gibi faktörlerin sürdürülebilir kullanımı ile insanların sürdürülebilir bir yaşama sahip olabilmesi için yaşam standardının yükseltilmesi anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, kırsal kalkınma politikalarının uygulanmasını sağlamak, kır ve kent yerleşimleri arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel farkları azaltmak, kırsal alanların varlığının devam ettirilmesini sağlamak amacıyla Ulusal Kırsal Ağ oluşturulmuştur. Bu çalışmada; kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasının sağlanması amacıyla oluşturulan Ulusal Kırsal Ağ ve Ulusal Kırsal Ağın Türkiye’deki uygulamaları analiz edilmiştir.

Keywords

Abstract

The concept of Rural Development is to reduce the gap between urban and rural settlements, and rural communities through the participation and contribution of civil society organizations and local governments to increase the living standards of the rural areas that have limited economic and social, ensuring balanced and sustainable development of rural areas and aims to ensure the improvement of economic and social conditions. Sustainable rural development is; means raising the living standard so that people can have a sustainable life with the sustainable use of factors such as people, environment, natural resources, and income increase. In this context, the National Rural Network was established in order to ensure the implementation of rural development policies, reduce the social, economic, and cultural differences between rural and urban settlements, and ensure the continuation of the existence of rural areas. In this study; the applications of the National Rural Network and the National Rural Network, which were created to ensure the sustainable development of rural areas, in Türkiye were analyzed.

Keywords