Covid-19 Pandemi Sürecinde Beden Eğitimi ve Spor Dersine Katılan Öğrencilerin Korku ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-55
Number of pages: 1008-1014
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

2019 yılı içerisinde Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünya ülkelerine ani şekilde yayılan koronavirüs salgını gündelik hayatta çeşitli sınırlandırmalar oluşturması sebebiyle birçok psikolojik problemlere neden olmuştur. Hastalığın kişiler arası bulaşma olasılığının minimum seviyeye indirilmesi maksadıyla konulan tedbirlerden sosyal mesafenin korunması, izolasyon kurallarının yanı sıra normal hayata dönüş sürecinin ne kadar zaman alacağının bilinememesi insanlarda belirsizliğin doğurduğu korku ve kaygıya yol açmıştır. Bireylerin ev içerisinde geçirdiği zaman diliminin artış gösterip aktivitelerin azalması depresyon riskini yüksek seviyeye çıkarmıştır. Salgın sebebiyle online eğitime geçiş yapılması, okul müfredatında özellikle bire bir temas gerektiren beden eğitimi dersine karşı bir takım tedirginliklere de neden olmuştur. Bu çalışma 2020-2021 eğitim –öğretim yılında uzaktan eğitim derslerinde online beden eğitimi ve spor dersine katılan öğrencilerin covid-19 salgınına yakalanma korkusu ve depresyon seviyelerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın verileri, online formlar kullanılarak öğrencilerin kendi istekleriyle katılımı esas alınarak toplanmıştı. Çalışmada  ‘Demografik Bilgi Formu’, ‘Covid-19 Korku  Ölçeği (KKÖ)’ ve ‘Back Depresyon Ölçeği (BDÖ)’ veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Çalışmaya 56 erkek 62 kadın öğrenci olmak üzere toplam 118 kişi katılım sağlamıştır.

Sonuç olarak; cinsiyete göre Covid-19 korku düzeyi incelenmiş olup kadın bireylerin erkek bireylere göre Covid-19 korku düzeyi daha yüksek çıkmıştır. Cinsiyete göre depresyon düzeyleri arasında anlamlı farklılığa ulaşılamamıştır. Sınıf düzeyine göre yapılan analiz sonucunda Covid-19 korku düzeyleri arasında anlamlı farklılığa ulaşılamamışken, depresyon düzeyleri arasında 6. sınıf ve 8. sınıf bireyler arasında anlamlı farklılığa ulaşılmıştır. 

Keywords

Abstract

The coronavirus epidemic, which emerged in the city of Wuhan in the people's Republic of China in 2019 and spread repidly to the countries of the world, caused many pshychological problems due to various limitations in daily life. The protection of social distance, which is one of the measures taken to minimize the risk of interpersonal transmission of the disease, as well as the isolation rules, as well as the uncertainty of how long the process of returning to normal life will take, has led to fear and anxiety caused by uncertainty in people. The increase in the amount of time individuals spend at home and the decrease in activities have increased the risk of depression to a high level. The transition to online education due to the epidemic has also caused some uneasiness against the physical education lesson, which requires one-to-one contact from the school curriculum lessons. In this study, it was aimed to examine the covid-19 fear levels and depression levels of the students who participated in the online physical education and sports course ın the 2020-2021 academic year during the pandemic process. The data for the study were obtained on a voluntary basis through online forms. In the study, ‘Demographic Information Form', 'Covid-19 Fear Scale' and 'Beck Depression Scale' were used as data collection tools. 118 participants, including 62 female and 56 male, were included in the study.

As a result; Covid-19 fear level was examined according to gender, and the Covid-19 fear level of female individuals was higher than male individuals. There was no significant difference between depression levels by gender. As a result of the analysis made according to the class level, no significant difference was found between the Covid-19 fear levels, but a significant difference was reached between the 6th and 8th grade individuals in the depression levels.

Keywords