Restoran İşletmelerinde İstihdam Edilen Kadın Çalışanların Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Örnek Olay Çalışması

Author:

Year-Number: 2022-56
Number of pages: 1056-1071
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kadın çalışanların karşılaştıkları sorunları irdelemek ve söz konusu sorunlarla karşılaşılmaması için ne gibi önlemler alınacağını belirlemek amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Amacı karşılayabilmek adına nitel araştırma tekniklerinden biri olan örnek olay çalışması tercih edilmiştir. Bu kapsamda örnek olay olarak, İskenderun’da alakart hizmet sunan belediye belgeli bir restoran işletmesinin çalışanları (7 kadın katılımcı) dikkate alınmıştır. Amaçlı örnekleme tekniğinin kullanıldığı araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme formundan yararlanılmıştır. Veri toplama süreci 2022 yılı Mayıs-Haziran aylarında katılımcılar ile yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, kadınların öncelikli bir ihtiyaç olan ekonomik sebeplerden dolayı çalıştıkları belirlenmiştir. Ayrımcılığın ve zamansal sorunların kadınlar için ön plana çıkan sorunlar olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda zaman ve iş ile ilgili sorunların da olduğu bulgulanmıştır. Araştırmanın bir diğer bulgusu, kadınların evlerinde iş bölümü yapılmadığına ve ev işlerine ilişkin sorumlulukların kendilerinde olduğuna yöneliktir. Her iki sorumluluk nedeniyle aileye/sosyal hayata yeteri kadar zaman ayıramadıkları belirlenmiştir. Benzer sebepten dolayı kadınların yorgun, stresli ve mutsuz oldukları da belirlenmiştir. Çalışanların kendilerine yetki verilmesi ile alabilecekleri önlemlerin en başında ise; önceliğin kadın olduğu ve ulaşıma yönelik önlemler gelmektedir. Belirlenen bu önlemlerden hareketle her birinin sorunları yok edecek veya minimuma indirecek birer çözüm önerisi niteliğinde olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

This study was carried out in order to examine the problems faced by female employees and to determine what precautions should be taken to avoid such problems. In order to meet the purpose was preferred the case study, which is one of the qualitative research techniques. In this context, as a case study, employees (7 female participants) of a municipality-certified restaurant offering à la carte service in Iskenderun were taken into account. In the research in which the purposeful sampling technique was used, a semi-structured interview form was used. The data collection process was carried out face-to-face with the participants in May-June 2022. Content analysis was used in the analysis of the obtained data. According to the findings, it was determined that women work for economic reasons, which is a primary need. It has been determined that discrimination and temporal problems are the prominent problems for women. It has also been found that there are problems with time and work. Another finding of the study is that women do not have a division of labor in their homes and that they are responsible for housework. It was determined that they could not allocate enough time to family/social life due to both responsibilities. It has also been determined that women are tired, stressed and unhappy for a similar reason. At the beginning of the measures that the employees can take with their authorization; women are the priority and measures for transportation come. Based on these determined measures, it can be said that each of them is a solution proposal that will eliminate or minimize the problems.

Keywords