Stratejik İletişim: Havacılık Sektöründe Teorik Bir Değerlendirme

Author:

Year-Number: 2022-56
Number of pages: 1180-1190
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Havacılık sektöründe oldukça karışık hiyerarşik bir yapı vardır ve bu organizasyon yapıları içerisinde iletişim problemlerinin en aza indirilmesi gerekmektedir. Havacılık sektörü öyle karmaşık öyle dinamik bir sistemdir ki burada iletişimin sonuçları çok kötü olabilmektedir. Farklı iş kollarının olduğu farklı dil biçimlerinin olduğu farklı iş yapılarının olduğu yüksek bütçe ile iş yapan havayolu firmaları özellikle iletişim kanallarını açık tutmak zorundadırlar. Burada önemli olan şey şudur ki iletişim kanalları açık olmayan bir havayolu şirketi düşünülemez. Çünkü havayolu organizasyonlarında temel amaç eğer insanların bir yerden diğer bir yere sağlıklı bir şekilde kavuşmalarını sağlamak ise iletişim kanallarının kapalı olduğu bir ortamda sağlıklı bir yolculuğun sağlıklı bir havayolu iletişiminin olamayacağından hareketle o insanın can güvenliğinin tehlikeye girebilmesi olasıdır. Çalışanları çok iyi bir derecede motive etmeyi kendine amaç edinen havayolu şirketleri düzgün bir iletişim ile önemli engelleri aşma noktasına gelmiştir. Özellikle havacılık sektörü en ciddi sektörlerden bir tanesidir. İletişimsizlik direkt başarısızlığa yönlendireceği için hava yolu firmaları özellikle organizasyon yapıları da çok iyi bir şekilde kurmak ve yönetmek zorundadırlar. Bilgisiz ve deneyimsiz bireylerin elinde olmaması gereken havacılık sektörü deneyim ve kabiliyet kazanmış bireyler tarafından yönetilmektedir. Bu bilgi ve deneyim içerisinde yönetilen firmalar katı kuralları olan firmalardır. Havacılık sektörü katı kuralları ile katı bir iletişim tekniğine sahiptir. Eğer bu noktada iletişimde bir yetersizlik olacaksa çalışanlar iletişimi kaybettikleri zaman çalışanların birbiriyle olan iletişimlerinin kaybedilmesi veya çalışanların hizmet alanlarla olan iletişimlerinin kaybedilmesi sonuçları çok ağır sonuçlara yol açabilir.Bu çalışmada havacılık sektörünün iletişim kanallarına ait  teorik bir değerlendirme yapılacak ve “sürdürülebilir stratejik iletişim” kavramı tartışmaya açılarak  bu konu ile ilgili tavsiyelerde bulunulacaktır.

Keywords

Abstract

There is a rather complicated hierarchical structure in the aviation sector and communication problems should be minimized within these organizational structures. The aviation sector is such a complex and dynamic system that the consequences of communication here can be very bad. Airline companies that do business with a high budget, where there are different business lines, different language formats, different business structures, especially have to keep communication channels open. The important thing here is that an airline without open communication channels is unthinkable. If the airline organizations, because the main purpose of people from one place to the other, leading them to a healthy way communication channels that provide a healthy journey healthy communication in a closed environment, there won't be compromised the safety of the people that move an airline is likely to be. Airline companies, which aim to motivate their employees to a very good degree, have reached the point of overcoming important obstacles with proper communication. Especially the aviation sector is one of the most serious sectors. Since miscommunication will lead directly to failure, airline companies, especially organizational structures, must establish and manage very well. The aviation sector, which should not be in the hands of uninformed and inexperienced individuals, is managed by individuals who have gained experience and ability. Companies that are managed within this knowledge and experience are companies with strict rules. The aviation sector has a strict communication technique with strict rules, if there is an inability to communicate at this point, the consequences of losing communication between employees with each other when employees lose communication, or losing communication between employees with service areas can lead to very serious consequences.In this study, a theoretical evaluation of the communication channels of the aviation sector will be made and the concept of “sustainable strategic communication” will be discussed and recommendations will be made on this topic.

Keywords