Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Yirmi Birinci Yüzyıl Becerileri ve Kariyer Kaygısı

Author:

Year-Number: 2022-57
Number of pages: 1338-1345
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, sınavla öğrenci alan Anadolu Lisesi öğrencilerinin yirmi birinci yüzyıl beceri ve kariyer kaygıları arasındaki ilişkinin incelenmesidir.

Araştırmaya 2021-2022 eğitim öğretim yılında Isparta İl Merkezinde sınavla öğrenci alan Anadolu Liselerinde öğrenim gören, basit tesadüfü yöntem ile seçilmiş gönüllü 228 öğrenci katılmıştır. Araştırmada kişisel bilgi formu, Çok Boyutlu 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeği ve Kariyer Kaygısı ölçekleri veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistiksel yöntemler olarak sayı, yüzde, ortalama değer ve standart değer kullanılmış, sürekli değişkenler için ise Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır.

Sonuç olarak Anadolu Lisesi öğrencilerinin 21yy Becerileri ölçek boyutları ve toplam puanı ile Kariyer Kaygısı ölçek alt boyutları ve ölçek toplam puanı arasında anlamlı bir ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu durumun 21yy becerilerinden olan yaşam ve kariyer becerilerinin, lise öğrencilerinin kariyer kaygısı ile baş edebilmelerine katkı sağlamasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between 21st century skills and career anxieties of Anatolian High School students who take students by exam. In the 2021-2022 academic year, 228 volunteer students selected by simple random method and studying in Anatolian High Schools that accept students by exam in Isparta City Center participated in the research. Personal information form, Multidimensional 21st Century Skills Scale and Career Anxiety scales were used as data collection tools in the research. In the analysis of data; Number, percentage, mean value and standard value were used as descriptive statistical methods, and Pearson correlation analysis was applied for continuous variables.

As a result, it was determined that there is a significant relationship between Anatolian High School students' 21st Century Skills scale sub-dimensions and total scores, and Career Anxiety scale sub-dimensions and scale total scores. It is thought that this situation stems from the fact that life and career skills, which are among the 21st century skills, contribute to high school students' ability to cope with career anxiety.

Keywords