Mobbing Algısının Demoğrafik Faktörlere Dağılımı: Banka Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2022-59
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-03 00:01:32.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 1929-1946
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Şanlıurfa ilinde banka çalışanlarının demografik faktörler bakımından mobbing algıları incelenmiştir. Banka çalışanlarının mobbing algıları araştırılmış olup bu algıların demografik farklılıklara göre nasıl dağıldığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Şanlıurfa ilindeki banka çalışanlarının mobbinge uğrama düzeylerinin belirlenmesi ve katılımcıların demografik özelliklerinde de anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek örgütler ve işletme çalışanları açısından önem arz etmesi sebebi bu çalışmanın amacını ortaya koymaktadır. Elde edilen veriler yörüngesinde işletmeler ve çalışanları için farkındalık yaratmayı amaçlayan bu çalışma aynı zamanda işletmelerin ve çalışanlarının mobbing ile mücadele edebilmesinde yol gösterici olmayı hedeflemektedir. Şanlıurfa ili banka çalışanları üzerine yapılan bu çalışmada demografik faktörler bakımından çalışanlar üzerinde etkisi olup olmadığı araştırılmış olup varsa nasıl bir etki oluşturduğu incelenmiştir. Bu çalışma için Harran Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik kurulundan 11.11.2020 tarih ve 2020/95 sayılı karar ile izin alınmıştır. Araştırma verileri değerlendirildiğinde mobbing’in katılımcıların cinsiyetlerine, yaşlarına, eğitim durumlarına, medeni haline, sektördeki tecrübesine, aylık gelir düzeylerine göre anlamlı farklılıklar oluşturduğu gözlemlenmiştir. Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren bankalarda çalışan bireylerin cinsiyetlerine göre kadınların erkeklerden daha fazla, medeni durumlarına göre bekârların evlilerden daha fazla, iş yerindeki statüleri açısından yönetici grubunda olan bireylerin ast grubunda olan bireylere göre daha fazla, bireylerin yaşlarına göre 25-35 yaş aralığında olan katılımcıların diğer yaş gruplarına göre daha fazla, eğitim düzeyleri açısından lisans eğitim düzeyinde olan katılımcıların diğer eğitim düzeylerine göre daha fazla, aylık gelir düzeyleri açısından 3000 TL ve altı aylık gelir düzeyinde olan katılımcıların diğer gelir düzeyindeki katılımcılara göre daha fazla, mesleki deneyimleri ve sektördeki mesleki deneyimleri açısından 1-5 yıl arasında deneyimleri olan bireylerin diğer gruptaki bireylere göre daha fazla mobbinge maruz kaldıkları belirlenmiştir. Elde edilen veriler yörüngesinde işletmeler ve çalışanları için farkındalık yaratarak mobbing’le mücadele konusunda öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, mobbing perceptions of bank employees in Şanlıurfa province were examined in terms of demographic factors. Mobbing perceptions of bank employees were investigated and it was tried to determine how these perceptions were distributed according to demographic differences. The purpose of this study is to determine the level of mobbing of bank employees in Şanlıurfa and to determine whether there is a significant difference in the demographic characteristics of the participants, because it is important for organizations and business employees. This study, which aims to raise awareness for businesses and their employees in the orbit of the data obtained, also aims to guide businesses and their employees in combating mobbing. In this study conducted on bank employees in Şanlıurfa province, it was investigated whether there was an effect on the employees in terms of demographic factors, and if there was, what effect it had on the employees was examined. Permission for this study was obtained from the Social and Human Sciences Ethics Committee of  Harran University with the decision dated 11.11.2020 and numbered 2020/95. When the research data are evaluated, it has been observed that mobbing creates significant differences according to the gender, age, education level, marital status, experience in the sector and monthly income level of the participants. According to the gender of the individuals working in the banks operating in Şanlıurfa, women are more than men, according to their marital status, singles are more than married, individuals in the managerial group in terms of their status at work are more than those in the subordinate group. groups, the participants with undergraduate education level in terms of education level more than other education levels, the participants with monthly income level of 3000 TL and six-month income level more than the participants with other income levels, their professional experience and professional experience in the sector more than 1- It was determined that individuals with experience between 5 years were exposed to mobbing more than the individuals in the other group. In the orbit of the data obtained, suggestions were made to combat mobbing by raising awareness for businesses and their employees.

Keywords