Sınıf Öğretmeni ve Okul öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Medya İlişkisine Dair Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2023-61
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-04 11:55:51.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 2288-2303
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Medya, günümüzde teknolojik gelişmelerin artmasıyla daha önemli bir kavram haline gelmiştir. Sınıf öğretmeni ve okul öncesi öğretmen adaylarının çocuk medya ilişkisine dair görüşlerinin değerlendirilmesi bu çalışmanın temel amacıdır. Bu amaç doğrultusunda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği okuyan 41 öğretmen adayı çalışmaya katılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Veri toplama tekniği olarak yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılıp, toplanan veriler Nvivo 11 paket programı ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda kodlar, kodlara ait temalar ve frekans tabloları elde edilmiştir. Çalışma sonunda öğretmen adayları medya kavramını farklı metaforlarla tanımlamışlardır. Temel ihtiyaç en çok tekrarlanan metafor olmuştur. Öğretmen adayları medya okuryazarı olmanın önemini çoğunlukla öğrenciler açısından istemektedirler. Öğretmen adayları, medya kullanım yaşının düşmesini eğitici içeriklere ulaşma açısından gerekli olarak değerlendirmişlerdir. Öğretmen adayları, okul öncesi dönemde medyayla etkileşimi öğrenmeye destek vermesi açısından gerekli bulmuşlardır. Öğretmen adaylarına göre okul öncesi dönemde medya kullanımının olumsuz yönleri bilişsel gelişim, sosyal duyuşsal gelişim, sağlık sorunları gibi alanlarda gelişmektedir. Öğretmen adaylarına göre daha fazla olumsuz etki bırakan medya aracı televizyon, medya içeriği ise sosyal medya olmuştur. Öğretmen adayları, medya kullanımının olumlu ve olumsuz özelliklerini açıklayarak, velilere, program yapıcılara ve kurumlara önerilerde bulunmuşlardır. Öğretmen adaylarının öğretmenlere önerileri çocuk ve aile ile işbirliği olmuştur. Öğretmen adaylarının velilere önerileri içerik denetimi yapmaları yönünde olmuştur. Öğretmen adaylarının çoğunluğu program yapıcıları çocuk ve medya programları açısından yeterince duyarlı bulmamaktadır. Öğretmenlerin kurumlara önerileri denetim ve yaptırımın daha fazla olması gerektiğidir. Öğretmen adayları son olarak kendilerini medya konusunda duyarlı olarak belirtmişlerdir.

 

Keywords

Abstract

Today, media has become a more important concept with the increase in technological developments. The main purpose of this study is to evaluate the views of primary school teachers and pre-school teacher candidates on child-media relations. For this purpose, 41 pre-service teachers studying at Çanakkale Onsekiz Mart University Classroom Teaching and Preschool Teaching departments were participated in the study.The phenomenology pattern that one of the qualitative research methods was used in the study.Semi-structured interview forms which one of the data logging technique were used and the logged data were analyzed by using the Nvivo 11 commercial software. As a result of the analysis, codes, themes of the codes and frequency tables were obtained. At the end of the study, pre-service teachers defined the concept of media with different metaphors. The basic need has been the most repeated metaphor. Pre-service teachers mostly want the importance of being media literate for students. Pre-service teachers evaluated the decrease in media usage age as necessary for accessing educational content. Pre-service teachers found interaction with the media in the preschool period necessary in terms of supporting learning. According to pre-service teachers, the negative aspects of media use in the preschool period develop in areas such as cognitive development, social affective development, and health problems. The media tool that had more negative effects than teacher candidates was television, and the media content was social media. Pre-service teachers made suggestions to parents, program makers and institutions by explaining the positive and negative features of media use. The suggestions of the pre-service teachers to the teachers were cooperation with the child and the family. The suggestions of the pre-service teachers to the parents were that they should check the content. The majority of pre-service teachers did not find the program makers sufficiently sensitive in terms of children and media programs. Control and sanction were mentioned more in the suggestions of the teachers to the institutions. Finally, pre-service teachers stated their sensitivity to media use. Most of the teachers stated that they are sensitive about the media.

 

Keywords