İlköğretimde Görev Yapan İdarecilerin Örgütsel Bağlılıklarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi (Dirabakır İli- Kayapınar İlçesi Örneği)

Author:

Year-Number: 2022-59
Number of pages: 2076-2079
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Diyarbakır ili Kayapınar ilçesi İlköğretim kurumlarında görev yapan idarecilerin, örgütsel bağlılıklarına ilişkin yaşadığı sorunları belirleyip  bu sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunabilmektir. Bu araştırma nitel araştırma yöntemine göre yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2018-2019  Eğitim-Öğretim yılı, Diyarbakır ili Kayapınar ilçesindeki İlköğretim kurumlarında görev yapan idareciler oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme sorularıyla toplanmıştır. Bu araştırma için gerekli olan verilerin toplanması amacıyla, araştırmaya katılmaya istekli olan okul idarecilerine iki bölümden oluşan görüşme soruları verilmiştir. Birinci bölümde, katılımcıların Demografik özelliklerine ilişkin  üç soru bulunmaktadır. İkinci bölümde, katılımcıların örgütsel bağlılıklarına ilişkin yedi soru bulunmaktadır. Bu araştırmada görüşme çalışmasından elde yanıtlar, betimsel istatistikler ile çözümlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the problems experienced by the administrators working in the primary education institutions of the Kayapınar district of Diyarbakır province regarding their organizational commitment and to make suggestions for the solution of these problems. This research was carried out according to the qualitative research method. The universe of the research consists of the administrators working in primary education institutions in the Kayapınar district of Diyarbakır province in the 2018-2019 academic year. The data of the research were collected through semi-structured interview questions. In order to collect the data required for this research, two-part interview questions were given to the school administrators who were willing to participate in the research. In the first part, there are three questions regarding the demographic characteristics of the participants. In the second part, there are seven questions about the organizational commitment of the participants. In this research, the answers obtained from the interview study were analyzed with descriptive statistics.

Keywords