Spor Bilimleri Alanında Eğitim Alan Üniversite Öğrencilerinin Akademik Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-60
Number of pages: 2228-2232
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada spor bilimleri alanında eğitim alan üniversite öğrencilerinin akademik öz yeterliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Bu araştırma betimsel tarama (survey) yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Araştırma grubunu; 2022-2023 güz eğitim-öğretim yarıyılında, Aydın Adan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören toplam 205 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” ile Jerusalem ve Schwarzer (1981) tarafından geliştirilen, Yılmaz ve ark., (2007) tarafından Türk kültürüne uyarlanan “Akademik Özyeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkenini akademik öz yeterlik, bağımsız değişkenlerini ise cinsiyet, yaş, sınıf ve sportif aktiviteye katılma durumu oluşturmaktadır. Veri toplama süreci sonucunda elde edilen bulgular bilgisayar ortamına aktarılmış, verilerin çözüm ve yorumlanmasında betimsel istatistikler (frekans, aritmetik ortalama, standart sapma), t-testi, tek faktörlü varyans analizi (One-Way ANOVA) ve Pearson Korelasyon testi kullanılmıştır.

Yapılan analizler neticesinde; ölçek genelinden alınan puanlara bakıldığında cinsiyet değişkenine göre erkek katılımcıların lehine bir farklılık görülmüştür. Yaş değişkenine göre yapılan korelasyon testi sonuçlarına bakıldığında; yaş ile akademik özyeterlik arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki görülmüştür. Diğer bir ifadeyle katılımcıların yaş düzeyi arttıkça özyeterlik düzeylerinde de artış tespit edilmiştir. Sınıf değişkenine bakıldığında anlamlı farklılık görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Sportif aktiviteye katılım durumu değişkeni incelendiğinde öz yeterlik ölçeğinden alınan puanlar ile arasında anlamlı farklılık görülmüştür. Bu farklılık sportif aktivitelere katılım sağlayan bireylerin lehine olarak sonuçlanmıştır. Sonuç olarak; katılımcıların özyeterlik düzeylerinin yüksek seviyede olduğu tespit edilmiştir.

 

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to examine the academic self-efficacy of university students studying in the field of sports sciences.

This research was carried out using the descriptive survey method. The research group; It consists of 205 university students studying at Aydın Adan Menderes University Faculty of Sport Sciences in the 2022-2023 Fall Academic Year. The “Personal Information Form” created by the researchers and the “Academic Self-Efficacy Scale” developed by Jerusalem and Schwarzer (1981) and adapted to Turkish culture by Yılmaz et al. (2007) were used as data collection tools in the research. The dependent variables of the study are academic self-efficacy, and the independent variables are gender, age, class and participation in sports activities. The findings obtained as a result of the data collection process were transferred to the computer environment, and descriptive statistics (frequency, arithmetic mean, standard deviation), t-test, single-factor analysis of variance (One-Way ANOVA) and Pearson Correlation test were used in the analysis and interpretation of the data.

As a result of the analysis; Considering the scores obtained from the overall scale, a difference was observed in favor of male participants according to the gender variable. Considering the results of the correlation test performed according to the age variable; There was a moderate positive correlation between age and academic self-efficacy. In other words, as the age level of the participants increased, their self-efficacy levels also increased. Considering the class variable, it was concluded that there was a significant difference. When the variable of participation in sportive activity was examined, a significant difference was observed between the scores obtained from the self-efficacy scale. This difference resulted in favor of individuals participating in sports activities. As a result; It was determined that the self-efficacy levels of the participants were at a high level.

 

Keywords