Sendika Üyesi Kamu Çalışanlarının Sendika-Siyaset İlişkisi Algısı Üzerine Bir Araştırma : Kocaeli Örneği

Author:

Year-Number: 2023-60
Number of pages: 2241-2256
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı sendika-siyaset ilişkisinin sendika üyesi kamu çalışanlarınca nasıl değerlendirildiğini ortaya koymaktır. Çalışmada nitel araştırma tekniği ve amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya Kocaeli ilinde farklı meslek gruplarından ve farklı sendikalara üye 29 kamu çalışanı katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme sonuçları içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Veriler yorumlanırken 3 ana tema kullanılmıştır. Daha sonra bu temalar kategorilere ayrılmıştır. Sendikaya üye olma nedenleri ve sendika seçimini etkileyen unsurlar temasında 3 kategori (Özlük Hakları, Örgütlenme ve Dayanışma, Dünya Görüşü ve Siyasi Tercihler), Sendikaların siyasi partilerle ilişkileri ve kazanımlara etkileri temasında 4 kategori (Siyasi partilerle ilişki ve görüşmeler, Sendikaların bağımsız olmaları, Özlük hakları ve kazanımlar, Liyakat), Sendika-hükümet ilişkilerinin kamu çalışanlarının hakları üzerindeki etkileri temasında 4 kategori (Sendika-Hükümet ilişkileri, Kamu çalışanlarının talepleri, Adalet ve liyakat, Sendikalaşma Oranları) belirlenmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre çalışanlar sendikal mücadelenin kamu çalışanlarının özlük haklarının genişletilmesinde ve hukuksal mücadelede çok önemli bir yere sahip olduğunu düşünmektedirler. Araştırmaya katılanlar kamu çalışanlarının işveren ile muhatap oldukları düşüncesiyle sendika-siyaset ilişkisinin doğal olduğunu düşünmekte ancak sendika-siyaset ilişkisinin kamu çalışanlarının özlük hakları mücadelesi ile sınırlı kalmasını gerektiğini savunmaktadırlar. Kamu çalışanlarının sendika seçiminde çoğunlukla siyasi görüşe yakınlığın etken olduğu görülmüştür. Kamuda yapılan atamalarda atanacak personelin hükümetlere yakın sendikaların üyeleri arasından seçildiği, bu durumun da kamuda liyakat algısını olumsuz etkilediği sonucuna varılmıştır.

 

Keywords

Abstract

The aim of this research is to reveal how the union-politics relationship is evaluated by union member public employees. Qualitative research technique and purposive sampling method were used in the study. 29 public employees from different occupational groups and members of different unions in Kocaeli participated in the study. Semi-structured interview technique was used to collect the research data. The interview results were analyzed with the content analysis method. Three main themes were used while interpreting the data. These themes were then divided into categories. 3 categories (Personal Rights, Organization and Solidarity, World View and Political Preferences) on the theme of reasons for joining a union and factors affecting the choice of unions, 4 categories on the theme of the relationship of unions with political parties and their effects on gains (Relations and negotiations with political parties, Independence of unions, Personal rights) 4 categories (Union-Government relations, Demands of public employees, Justice and merit, Unionization Rates) were determined in the theme of the effects of union-government relations on the rights of public employees. According to the results obtained in the study, the employees think that the union struggle has a very important place in expanding the personal rights of public employees and in the legal struggle. The participants of the research think that the union-politics relationship is natural with the idea that public employees are in contact with the employer, but they argue that the union-politics relationship should be limited to the struggle for the personal rights of public employees. It has been observed that closeness to political views is mostly a factor in the selection of unions of public employees. It has been concluded that the personnel to be appointed in the public appointments are selected from among the members of the unions close to the governments, and this situation negatively affects the perception of merit in the public.

 

Keywords