Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Değerler Eğitimi ile İlgili Görüşleri (Diyarbakır İli Örneği)

Author:

Year-Number: 2023-63
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-29 00:34:23.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 2676-2684
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin değerler eğitimiyle ilgili görüşlerinin araştırılması için yapılmıştır. Araştırmada “Google Forms-Anket” kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2022– 2023 eğitim-öğretim yılı Diyarbakır ili Çermik ilçesinde ortaokullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. “Rastgele örnekleme” ile seçilen okullar, öğrenci ve veli profili birbirinden farklı ortaokullarda çalışan öğretmenlerden 25 öğretmenin katılımıyla veriler toplanmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı; araştırmacı tarafında literatür taranarak ve uzman görüşü alınarak oluşturulan Anket ile toplanmıştır. Diyarbakır ili Çermik ilçesinde görev yapan öğretmenlerin değerler eğitiminin amaçlarına ilişkin genellikle olumlu olduğu görülmekle birlikte olumsuz görüşlerin de olduğu görülmüştür. Olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirildiğinde olumlu görüşlerin ağır bastığı, olumsuzlukların uygulama ve aile katkısından kaynaklandığı verilen cevaplarda görülmüştür

 

Keywords

Abstract

This research was conducted to investigate the opinions of teachers working in secondary schools about values ​​education. “Google Forms-Survey” was used in the research. The universe of the research consists of teachers working in secondary schools in the Çermik district of Diyarbakır province in the 2022-2023 academic year. Data were collected with the participation of 25 teachers from the schools selected by “random sampling”, teachers working in secondary schools with different student and parent profiles. The data collection tool used in the research; The questionnaire was collected by the researcher by scanning the literature and taking expert opinion. Although it is seen that the teachers working in the Çermik district of Diyarbakır province are generally positive about the aims of values ​​education, there are also negative opinions. When the positive and negative aspects were evaluated, it was seen in the answers given that the positive opinions outweighed the negative aspects of the practice and family contribution.

 

Keywords