Okul Kültürü Oluşturmada Kültürel Liderliğin Rolü ile İlgili Öğretmen Görüşleri

Author :  

Year-Number: 2023-64
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-30 02:03:14.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 2901-2918
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bulunduğumuz nanoteknoloji çağında bilgiye ulaşmanın çok hızlı olduğu insan yaşamını yönlendirdiği ve insanı sermaye olarak şekillendirdiği günümüzde eğitime ve katkılarına verilen değer giderek artış göstermektedir. Neredeyse tüm ülkeler eğitim politikaları üzerinde değişim ve gelişim için çalışırken en büyük yatırımı insan eğitimine vermiştir. Bu değişen algı ile beraber okul yönetim sistemine ve öğretmenlere biçilen roller ile beklentilerde de değişimler yaşanmaktadır. Okul yönetiminin benimsediği kültürel liderlik özellikleri, öğretmenlerin de kendilerinin yerine getirmesi gereken sorumlulukları etkin bir biçimde gerçekleştirmelerine katkı sağlayacaktır. 

Araştırmanın amacı kültür ile liderlik terimlerini açıklamaya çalışan kuramlar ışığında okul yöneticilerinin kurum kültürünü oluştururken kültürel liderliklerinin rolünü incelemektir. Bu araştırma, nitel araştırmanın yöntem ve teknikleri kullanılarak hazırlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Diyarbakır ili Kayapınar ilçesinde farklı kademelerde görev yapan 20 öğretmenden oluşmaktadır.  Örneklem seçimi için en uygun olarak maksimum çeşitlilik örneklem tekniği tercih edilmiştir. Veriler görüşme yöntemi ile elde edilmiş ve katılımcılara yönelik görüş almak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde yapılmıştır. Görüşler okul yöneticilerinin kültürel liderlik özellikleri ile kurum kültürü arasındaki ilişki, kültürel liderlik özelliği taşıyan okul yöneticisinin cinsiyetine göre kültürel liderlik davranışlarının farklılık ya da benzerlik özellikleri ve okul kültürünün öğretmen davranışları üzerindeki etkileri olmak üzere üç temel çerçevede sunulmuştur.

 

Keywords

Abstract

In the age of nanotechnology we live in, the importance given to education is gradually increasing in this period where access to information is very fast, directing human life and using it as capital. While countries are trying to develop their education policies, the biggest investment has been given to human education. The roles of school administration and teachers are also changing. The cultural leadership styles exhibited by the school administration play an important role in the effective fulfillment of their duties by the teachers.

The aim of this study is to examine the role of cultural leadership of school administrators in creating corporate culture within the framework of the theories that define the concepts of culture and leadership. This research is a research conducted by using qualitative research methods and techniques. The study group of the research consists of 20 teachers working at different levels in the Kayapınar district of Diyarbakır province. Maximum diversity sample, which is one of the most suitable sample types, was used for sample selection. The data were collected in the first semester of the 2022-2023 academic year by using a semi-structured interview form from the teachers selected by the interview method. The views are presented in three basic frameworks: the relationship between the cultural leadership characteristics of school administrators and corporate culture, the differences or similarity characteristics of cultural leadership behaviors according to the gender of school administrators who have cultural leadership characteristics, and the effects of school culture on teacher behaviors

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics