Kurumsal İtibar Yönetimi Algısının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Urfa İlinde Bir Uygulama

Author:

Year-Number: 2023-64
Number of pages: 2844-2862
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı kurumsal itibar yönetimi algısının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini ölçmektir. Çalışmanın örneklemini Şanlıurfa’nın Siverek ilinde yerleşen iki hastanenin (Siverek Devlet Hastanesi ve Siverek Ağız ve Diş sağlığı Hastanesi) sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemi benimsenmiş ve veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Toplamda 900 çalışanı bulunan iki hastaneye 420 anket dağıtılmış ve toplanan anketlerin 19’nun düzgün bir şekilde doldurulmadığı saptanarak çalışmadan çıkarılmıştır. Toplanan veriler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) kullanılarak normallik, güvenilirlik, regresyon ve korelasyon gibi birçok analizlere tabi tutulmuş ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda kurumsal itibar ve alt boyutlarının (Kurum Bilgisi, Yönetim Kalitesi, Güvenirlilik, Ürün ve Hizmetler, Sosyal Sorumluluk, Farklılık ve Liderlik) örgütsel bağlılık ve alt boyutları (Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılığı ve Normatif Bağlılık) üzerinde pozitif yönlü bir etki olduğu saptanmıştır.

 

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to quantify how public opinion of PR departments at large impacts employee loyalty. The study's participants include medical professionals from two hospitals in the Siverek province of Şanlıurfa: the Siverek State Hospital and the Siverek Oral and Dental Health Hospital. The study utilised a quantitative approach and a questionnaire to collect information. 420 questionnaires were issued to two hospitals with 900 employees in total, and it was determined that 19 of the collected questionnaires were not filled in properly and were excluded from the study. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) was used to conduct several analyses on the acquired data, including tests for normality, reliability, regression, and correlation, and the findings were evaluated. Corporate reputation, broken down into its component parts (Corporate Knowledge, Management Quality, Reliability, Products and Services, Social Responsibility, Difference, and Leadership), has been found to have a positive effect on organisational commitment and its sub-dimensions (Emotional Commitment, Continuance Commitment, and Normative Commitment).

 

Keywords