İç Mekan Tasarımında Renklerin Kullanımı ve Farklı Kültürlerdeki Etkilerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-69
Number of pages: 3682-3702
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Renkler, insanlar üzerindeki etkilerini sadece bireysel olarak değil, aynı zamanda kültürel bağlamda da gösterirler. Renklerin kültürler arası farklılıklar göstermesi oldukça doğaldır, çünkü her toplum kendi benzersiz kültürünü oluşturur ve bu kültür, renklere farklı anlamlar yüklemektedir. Kültür, yıllar içinde gelişen ve değişen bir olgudur ve her toplum, kendi gelenekleri, inançları, değerleri doğrultusunda farklı bir kültür geliştirir. Bu nedenle dil, din, yemek, mimari, sanat, renk ve toplumsal normlar gibi kültürel unsurlar, her toplumda farklılık gösterebilir. Renklerin kültürel anlamları, öncelikle dini inançlara dayanmaktadır. İnsanların inançları, renklere yükledikleri anlamları etkiler. Bununla birlikte, bu farklılıkların temelinde insanların zihinsel yapıları ve algılama biçimleri yatmaktadır. Bu iki farklı farklı kültürün aynı renk tonuna birinin olumlu anlam yüklerken, diğerinin olumsuz yaklaşımını ifade etmektedir. Dolayısıyla, renklerin kültürel anlamları, bir toplumun tarihi, inançları ve yaşam tarzıyla yakından ilişkilidir.   Bu çalışmada, renklerin tarihçesi, kökeni ve bilimsel açıklamaları gibi temel konular ele alınmıştır. Renklerin mekan tasarımındaki etkisinin yanı sıra psikolojik etkileri üzerine yapılan araştırmalara ve bilim insanlarının ortaya koyduğu teorilere de değinilmiştir. Onların insan yaşamındaki önemini daha iyi anlayabilmek için bu konuların üzerinde durulmuştur. Renklerin mekan tasarımında sadece ortamın vurgulanması üzerine değil, mekanın kullanım amacı ve kullanıcılarının yönlendirilmesi, algısal yaklaşımları, mekanın renkle anlam kazanması yönündeki etkileri araştırılmıştır. Çıkarım olarak; rengin, coğrafi konum ve mekan tasarımı için tasarımcıların bilinçli bir şekilde kullanması gereken kritik bir unsur olduğu belirlenmiştir. Renk seçimi, bir mekanın tasarımında ve atmosferinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu seçim, tasarımcının mekana iletmek istediği anlamı ve hissiyatı belirlemekte önemli bir etken olarak öne çıkmaktadır. Hangi coğrafyada, nasıl bir mekan tasarımı yapılacağı ve hangi bilinçle renklerin kullanılacağı, mekanın kullanıcılarına iletilmek istenen duygusal ve işlevsel mesajların anahtarını oluşturur. Dolayısıyla, tasarımcılar renkleri dikkatle seçmeli ve mekanın amacına, coğrafi bağlamına ve kültürel özelliklerine uygun bir şekilde kullanmalıdır. Bu şekilde, mekanın kullanıcılarına istenen deneyimi sunmasının ve anlamı doğru bir şekilde iletmesinin mümkün olacağı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Colors show their influence on people not only individually, but also in a cultural context. It is quite natural for colors to show differences between cultures, because each society creates its own unique culture and this culture assigns different meanings to colors. Culture is a phenomenon that develops and changes over the years, and each society develops a different culture in line with its own traditions, beliefs, values. Therefore, cultural elements such as language, religion, food, architecture, art, color and social norms can differ in each society. The cultural meanings of the colors are based primarily on religious beliefs. People's beliefs influence the meanings they attach to colors. However, at the root of these differences lies people's mental structures and ways of perceiving. This means that while one of them attaches a positive meaning to the same color tone of two different different cultures, the other has a negative approach. Thus, the cultural meanings of colors are closely related to the history, beliefs and lifestyle of a society. In this study, basic issues such as the history, origin and scientific explanations of colors are discussed. In addition to the effect of colors on space design, research on psychological effects and theories put forward by scientists were also mentioned. These issues have been emphasized in order to better understand the importance of colors in human life. In the design of the space, the effects of colors not only on emphasizing the environment, but also on the purpose of use of the space and the orientation of its users, perceptual approaches, and the meaning of the space with color were investigated. As an inference; It has been determined that color is a critical element that designers should use consciously for geographical location and space design. The choice of color plays a decisive role in the design and atmosphere of a space. This choice stands out as an important factor in determining the meaning and feeling that the designer wants to convey to the space. In which geography, what kind of space design will be made and with which consciousness colors will be used constitutes the key to the emotional and functional messages to be conveyed to the users of the space. Therefore, designers should choose colors carefully and use them in a way that is appropriate to the purpose, geographical context and cultural characteristics of the space. In this way, it is determined that it will be possible for the space to offer its users the desired experience and to accurately communicate the meaning.

 

Keywords