Müzik Eğitiminde Çevrimiçi Yolculuk: Müzik Web Uygulamaları Müzik Eğitimi Anabilim Dalında Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Nasıl Bir Keşif?

Author :  

Year-Number: 2023-71
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-10 01:04:36.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 4192-4202
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı müzik eğitimi anabilim dalında öğrenim gören öğrencilerin müzik web uygulamalarına yönelik farkındalıklarının incelenmesi ve müzik web uygulamalarının müzik dersinde kullanılmasıyla ilgili görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmada, müzik eğitimi anabilim dalında öğrenim gören öğrencilerin görüşlerine odaklanarak müzik web uygulamalarını değerlendirmek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ve bütüncül tek durum deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 3. ve 4. sınıf toplam 34 öğrenci oluşturmuştur. Müzik web uygulamalarının müzik eğitimi anabilim dalında öğrenim gören öğrenciler tarafından bilinmesi, yararlanılması, hangi uygulamaların sıklıkla kullanıldığı, derslerde müzik web uygulamalarına yer verecekleri aşmaları, sağladığı yararlar ve olumlu- olumsuz yanlarıyla ilgili görüşlerinin saptanması amacıyla 5 adet açık uçlu soruyu içeren yarı yapılandırılmış bir görüşme formunun analizine yönelik olarak nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; müzik eğitimi anabilim dalında öğrenim gören öğrencilerin  Web uygulamalarını bilip/yararlandıkları; çoğunluğunun “Word wall”, “Music Play Online”, “Classics for Kids” ve “Baamboozle” gibi web uygulamalarını etkin bir şekilde kullandıkları; web uygulamalarına derslerde yer verecekleri aşamaların “Konuyu destekleme amaçlı”, “Pekiştirme amaçlı” ve “Eğlence amaçlı” olduğu; ilköğretim müzik dersine sağladığı yararların yoğunlukla “Eğlenceli olmaları”, “Görsel – işitsel olarak desteklemesi”, “Kalıcılığı desteklemesi”, “Öğrenmeyi kolaylaştırması”, ve “Dikkat çekiciliği” olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca müzik web uygulamalarının ücretli olmaları, Türkçe dil seçeneğinin olmaması ve müzik web uygulamalarına kolay erişim sağlanabildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The primary objective of this research is to examine the awareness of students enrolled in the field of music education towards music web applications and to determine their opinions regarding the use of these applications in music education. In the study, qualitative research methods, specifically case study and holistic single-case design, were employed to evaluate music web applications by focusing on the views of students in the field of music education. The study group consisted of 34 students in the 3rd and 4th grades studying in the Department of Music Education at Marmara University, Atatürk Faculty of Education. To determine the students' knowledge and utilization of music web applications, which applications are commonly used, and the opinions on incorporating these applications into music lessons, a semi-structured interview form consisting of five open-ended questions was analyzed using the descriptive analysis method. According to the findings of the research, students enrolled in the field of music education are aware of and benefit from web applications, with the majority effectively using applications such as "Word Wall," "Music Play Online," "Classics for Kids," and "Baamboozle." The stages at which they plan to incorporate web applications into lessons are identified as "For supporting the topic," "For reinforcement purposes," and "For entertainment purposes." The benefits of incorporating web applications into primary school music lessons were found to be mainly related to their "entertaining nature," "visual and auditory support," "support for retention," "facilitation of learning," and "attention-grabbing" features. Additionally, the research concluded that music web applications are often paid, lack a Turkish language option, and are easily accessible.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics