Lise Öğretmenlerinin Bireysel Yenilikçilik Algıları, Eğitim Araştırmalarına Yönelik Tutumları ile Araştırma Yeterlilikleri Arasındaki İlişki

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-29 03:37:12.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 269-275
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı lise öğretmenlerinin bireysel yenilikçilik algıları, eğitim araştırmalarına yönelik tutumları ile araştırma yeterlilikleri arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 eğitim öğretim yılında Kars İli merkezinde görev yapan 275 ortaöğretim kurumu öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Veriler t-Testi, Anova Testi ve çoklu regresyon analizi istatistiksel yöntemleri kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin bireysel yenilikçilikleri ile cinsiyet ve araştırma deneyimi değişkenleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Diğer taraftan öğretmenlerin araştırma yeterlilikleri ile cinsiyet, fakülte türü ve araştırma deneyimi değişkenleri arasında anlamlı fark tespit edilmiştir. Son olarak öğretmenlerin yenilikçilik algıları ve eğitim araştırmalarına yönelik tutum, araştırma yeterliliğinin %15’ini yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the correlation between the high school teachers’ perception of innovativeness, attitude towards researches on education and research qualifications. The sampling of the research was formed of 275 secondary school teachers working in the provincial centre of Kars in the academic year 2017-2018. Survey model was used in the research. The data was analysed using statistical methods that are t Test, Anova Test and multiple regression analysis. Following the research, a meaningful difference was found between the variables of teachers’ individual innovativeness and gender and research experience. On the other hand, no meaningful difference was found between the variables of teachers’ research qualifications and gender, faculty type, research experience. Lastly, it was concluded that teachers’ perception of innovativeness and attitude towards researches on education predicted 15% of the research qualifications.

Keywords