Öğretmenlerin Proaktif Davranışları Konusunu Yazan Makale ve Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: 2010-2024

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-25 11:53:08.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 441-453
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin proaktif davranışları konusundaki makale ve lisansüstü tezlerin, belirlenen bazı değişkenler aracılığıyla incelenmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, Google Akademik veri tabanındaki 10 adet makale ile Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi veri tabanındaki 5 adet lisansüstü tez analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, Türkiye’de 2010 ile 2024 yılları arasında, öğretmenlerin proaktif davranışları konusunda en fazla makale 2018 ve 2023 yıllarında; en fazla lisansüstü tez ise 2019 yılında yazılmıştır. Konu ile ilgili 1 tanesi kongre bildirisi olmak üzere 10 ayrı üniversitede makale ve lisansüstü tez çalışması yapılmıştır. En fazla makale, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile Fırat Üniversitesi’nde ortaya konurken; Bolu Abant İzzet Baysal, Çukurova, Ege, İnönü ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nde ise birer adet lisansüstü tez hazırlanmıştır. Araştırma kapsamında incelenen makalelerin ve 1 tanesi hariç lisansüstü tezlerin hepsinde nicel yöntem ve ilişkisel tarama deseni kullanılmıştır. Lisansüstü tezinin 1 tanesi nicel ve nitel yöntem birlikte kullanılarak hazırlanmış, bu tezde ise ilişkisel tarama ve olgubilim deseni bir arada kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, makalelerde ve lisansüstü tezlerde çalışma grubu en fazla öğretmenlerden oluşmuştur. Araştırma kapsamında incelenen makaleler ve 1 tanesi hariç lisansüstü tezlerin tamamında ölçek formu kullanılmıştır. Nicel ve nitel yöntemin birlikte kullanıldığı 1 lisansüstü tezinde ise ölçek formu ve görüşme formu bir arada kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre hazırlanan makale ve lisansüstü tezlerin veri analizlerinde çoğunlukla parametrik testler, betimsel istatistikler ve SPSS programından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda ise, konu ile ilgili yapılan çalışmaların yetersiz kaldığı, daha fazla özgün çalışmaya ihtiyaç duyulduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine articles and postgraduate theses on teachers' proactive behaviors through specified variables. A qualitative research method was employed in this study. In the research, 10 articles from the Google Scholar database and 5 postgraduate theses from the Higher Education Council Thesis Center database were analyzed. According to the research findings, in Turkey between 2010 and 2024, the highest number of articles on teachers' proactive behaviors were in 2018 and 2023, while the highest number of postgraduate theses were written in 2019. Regarding the subject, research studies comprising articles and postgraduate theses were conducted at 10 different universities, one of which was presented as a conference paper. The highest number of articles were produced by Bolu Abant İzzet Baysal University and Fırat University, while one postgraduate thesis each was prepared at Bolu Abant İzzet Baysal, Çukurova, Ege, İnönü, and Istanbul Kültür Universities. All of the articles examined within the scope of the research, as well as all but one of the postgraduate theses, employed quantitative methodology and a correlational survey design. One of the postgraduate theses utilized both quantitative and qualitative methods concurrently, employing both correlational survey and phenomenological designs. According to the research findings, the study groups in both articles and postgraduate theses primarily consisted of teachers. All of the articles examined within the scope of the research, and with the exception of one postgraduate thesis, utilized a scale form. According to the research findings, the data analyses of the prepared articles and postgraduate theses predominantly utilized parametric tests, descriptive statistics, and the SPSS program. As a result of the research, it was observed that the studies conducted on the subject were inadequate, indicating a need for more original research.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics