Öğrenen Okulla İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-25 11:54:45.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 454-464
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgi ve teknoloji ile birlikte çok hızlı gelişen ve değişen toplumlar ve bu toplumları oluşturan insanlar, var etmeye çalıştıkları bu düzeni ayakta tutabilmek için gelişime uyum sağlayarak, öğrenme temelli bir süreç ortaya koymuşlardır. Toplumsal bir varlık olan ve yalnız yaşayamayan insanlar, bir araya gelerek grup ve örgütleri oluşturmaktadır. Gelişme ve yeniliğe açık, değişimin sürekliliğini benimsemiş kişilerden oluşan kurumlar toplumu hep ileriye taşımaktadır. Öğrenen okul, tüm paydaşların işbirliği ve bütünlük çerçevesinde kurum öğrenmesinden sorumlu olduğu bir yapıdır. Tüm eğitim paydaşlarının kendilerini sürekli geliştirdiği, işbirliği içerisinde yeni öğrenmelerin sağlandığı, okulun vizyon ve misyonunu sağlamak için yeni ve kaliteli yolların ortaya çıktığı kurumlardır. Bu çalışmanın amacı, öğrenen okullar konusundaki lisansüstü tezlerin, belirlenen bazı değişkenler aracılığıyla incelenmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezinde yer alan 24 adet lisansüstü eğitim tezi analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, Türkiye’de 2003 ile 2023 yılları arasında Öğrenen okullar konusunda en fazla tez, 2022 yılında yazılmıştır. Konu ile ilgili 18 ayrı üniversitede tez çalışması yapılmış, en fazla Marmara Üniversitesi’nde üretilmiştir. İncelenen çalışmalarda, çalışma grubu en çok öğretmenlerden oluşmuştur. Araştırma kapsamında incelenen tezlerin çoğunda nicel yöntem ve tarama deseni kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, son yıllarda öğrenen okullarla ilgili çalışmaların artmasına rağmen, daha fazla özgün çalışmalara ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

Societies that rapidly evolve and change with information and technology, along with the individuals comprising these societies, have established a learning-based process to sustain the order they seek to create. Humans, being social beings and unable to live alone, come together to form groups and organizations. Institutions consisting of individuals open to development and innovation, embracing the continuity of change, always propel society forward. A learning school is a structure where all stakeholders are responsible for institutional learning within the framework of collaboration and integrity. These are institutions where all education stakeholders continuously improve themselves, foster collaborative learning, and discover new and quality ways to uphold the school's vision and mission. The purpose of this study is to examine postgraduate theses on learning schools through certain variables. Qualitative research method was used in the study. In the research, 24 postgraduate education theses located in the Higher Education Council Thesis Center were analyzed. According to the research findings, the highest number of theses on learning schools in Turkey was written in 2022 between 2003 and 2023. Thesis studies were conducted in 18 different universities on the subject, with the highest number produced at Marmara University. In the examined studies, the study group mostly consisted of teachers. Quantitative method and survey design were mostly used in the theses examined within the scope of the research. As a result of the research, it emerged that despite the increasing number of studies on learning schools in recent years, there is a need for more original studies.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics